Bio Repro LV

Govju ģenētisko resursu saglabāšana, Latvijā pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas

Projekta numurs 1.1.1.1/16/A/025

Projekta mērķis: Latvijā audzējamo sarkano piena šķirņu govju ģenētiskās daudzveidības saglabāšana, LB un LZ šķirnes genofonda saglabāšanas stabilizēšana pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas metodes.

Finansējuma saņēmējs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Sadarbības partneris: Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība
Darbības laiks: 01.04.2017.- 31.03.2020.

Govju šķirnes kā LB un LZ ir unikālas, citur pasaulē neeksistējošas Latvijas vietējās izcelsmes govju genofonds. Arī labākie un tipiskākie sarkano piena šķirņu grupas dzīvnieki ir jāsaglabā kā gēnu rezerve, lai nākotnē šīs šķirnes nacionāli un starptautiski nebūtu jāatzīst par izmirstoši apdraudētām populācijām. Veidojot ģenētiski pamatotus, uz dzīvnieku selekcijas likumiem balstītus pārojumus, embriju transferences ceļā salīdzinoši īsā laika periodā ir iespējams iegūt un pavairot izcilu ģenētiskā materiāla potenciālu. Jau pirms 10 gadiem Dānijas zinātnieki interesējās par tīršķirnes Dāņu Sarkanās (DS) dziļsaldētā bioprodukta pieejamību uzkrājumos Latvijā. Šis fakts ir apliecinājums tam, ka projekta uzdevuma realizācijai var paredzēt starptautisku nozīmīgumu.

Projekta mēŗkis ir reāli īstenojams, kamēr vēl ir pieejams bioloģiski daudzveidīgs dzīvu sievišķā dzimuma dzīvnieku ģenētiskais potenciāls.

1. pielikums projektu iesniegumu atlases nolikumam