Latvijas Šķirnes Dzīvnieku Audzētāju Savienība , Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Reģ. Nr. 40003134620, Tel. 67298723

Plāksnīte 2

 

simbolika1 

Govju ģenētisko resursu saglabāšana,

Latvijā pielietojot embriju

transferenci un ar to saistītās

biotehnoloģijas ( BioReproLV)

Projekta numurs:   1.1.1.1/16/A/025

Latvijas vietējās izcelsmes govju šķirnes kā Latvijas Brūnā (LB) un Latvijas Zilā (LZ) pasaulē citur nav - tās ir unikālas. Arī labākie un tipiskākie sarkano piena šķirņu grupas dzīvnieki ir jāsaglabā kā gēnu rezerve, lai nākotnē šīs šķirnes nacionāli un starptautiski nebūtu jāatzīst par izmirstoši apdraudētām populācijām. Veidojot ģenētiski pamatotus, uz dzīvnieku selekcijas likumiem balstītus pārojumus, embriju transferences (ET) ceļā salīdzinoši īsā laika periodā ir iespējams iegūt un pavairot izcilu ģenētiskā materiāla potenciālu. Jau pirms 10 gadiem Dānijas zinātnieki interesējās par tīršķirnes Dāņu Sarkanās (DS) dziļsaldētā bioprodukta pieejamību uzkrājumos Latvijā. Šis fakts ir apliecinājums tam, ka projekta uzdevuma realizācijai var paredzēt starptautisku nozīmīgumu. Projekta mērķis ir īstenojams, kamēr vēl ir pieejams bioloģiski daudzveidīgs dzīvu sievišķā dzimuma dzīvnieku ģenētiskais potenciāls.

Projekta mērkis ir Latvijā audzējamo sarkano piena šķirņu govju ģenētiskās daudzveidības saglabāšana, šo dzīvnieku populācijas pavairošana, LB un LZ šķirnes genofonda saglabāšanas stabilizēšana pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas metodes.

Lauksaimniecības Datu Centra (LDC) aktuālo ciltsdarba programmu klāstā ir „Latvijas Brūnās šķirnes govju ģenētisko Resursu saglabāšanas programma no 2014.gada un turpmāk” un „Latvijas Zilās govju šķirnes saglabāšanas programma 2016 − 2026”. Programmas tiek organizētas, lai saglabātu nepārveidotas šīs šķirnes, kādas tās bija pirms citu šķirņu asins pieliešanas. Ir izveidotas atsevišķas dzīvnieku grupas, kas tiek uzturētas slēgtā populācijā. Šie dzīvnieki ir LB un Latvijas LZ ģenētiskie resursi, vērtīga gēnu rezerve Latvijā audzējamo govju populāciju izkopšanai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.

Pēc Eiropas Embriju Transferences asociācijas 2015.gada septembra datiem 20 ES valstīs, kā arī Krievijā un Kazahstānā tiek veikta ET un ar to saistītās tehnoloģijas slaucamajām, gaļas un krustojumu govīm. Saskaņā ar šiem datiem, Bosnija Hercegovina, Horvātija, Grieķija, Turcija un Latvija ir valstis, kurās šī nozare nav attīstīta.

Projekta darbības rezultātā tiks izveidots pamats ET un saistīto biotehnoloģiju pielietošanai Latvijā arī turpmāk, un, LLU VMF būs ielikta bāze turpmākajam darbam šajā nozarē, kā arī zinātniskam pētījumu laukam.

Projekta norises rezultātā būs pamats, kas dos iespēju apmācīt jaunus speciālistus šajā nozarē, jo pašlaik šo metožu un manipulāciju pielietošana mācību programmas ietvaros studentiem tiek pasniegta tikai teorētiskā līmenī.

Vadošais partneris: Latvijas Lauksaimniecības universitāte                     

Sadarbības partneri: SIA "Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība"

Projekta uzsākšanas datums:  01.04.2017

Projekta beigu datums: 31.03.2020

 

Projekta mērķis:

Latvijā audzējamo sarkano piena šķirņu govju ģenētiskās daudzveidības saglabāšana, šo dzīvnieku populācijas pavairošana, LB un LZ šķirnes genofonda saglabāšanas stabilizēšana pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas metodes.

 

Projekta vadītājs: Ilga Šematoviča

 

Projekta atslēgvārdi: BioReproLV

Projektu iesniegumu atlases nolikums ( ievietots 06.07.2017 )

06.07.2017.                                                  

1.pielikums

Projektu iesniegumu atlases nolikumam

                               2015 02 17 PR ESfondi 3

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta iesniegums

Projekta nosaukums:

Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas. BioReproLV. 

Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums:

1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā”

1.1.1.1. pasākums “Praktiskās ievirzes pētījumi”

Projekta iesniedzējs:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)

Reģistrācijas numurs/ Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:

Reģ.Nr. 90000041898

Projekta iesniedzēja veids:

Projekta iesniedzēja tips (saskaņā ar regulas 651/2014 1.pielikumu):

      N/A

Valsts budžeta finansēta institūcija

Projekta iesniedzēja klasifikācija atbilstoši Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE:

NACE kods

Ekonomiskās darbības nosaukums

72.11

LR augstākās izglītības un zinātnes valsts iestāde ar atvasinātas publiskas personas statusu,

kura īsteno zinātniskos pētījumus un uz tiem balstītas akadēmiskās un profesionālās studiju programmas.

Juridiskā adrese:

Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr.: Lielā iela 2, Jelgava

Republikas pilsēta

Novads

Novada pilsēta vai pagasts

Pasta indekss: LV - 3001

E-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tīmekļa vietne:  http://www.llu.lv/

Kontaktinformācija:

Kontaktpersonas Vārds, Uzvārds   Ilga Šematoviča

Ieņemamais amats: docente, LLU VMF Klīniskais institūts

Tālrunis: +371 29 414 386

E-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

1.1.     Projekta kopsavilkums:  projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti .

 

Projekta mērķis:

Latvijā audzējamo  sarkano piena  šķirņu govju ģenētiskās daudzveidības saglabāšana, LB un LZ šķirnes genofonda saglabāšanas stabilizēšana pielietojot embriju transferenci un ar to saistīto biotehnoloģijas metodes.

 

Galvenās darbības:

1.            Iesaistīto speciālistu, darbinieku apmācība, kvalifikācijas celšana embriju transferences un ar to saistīto biotehnoloģiju jomā.

2.            Izveidot embriju iegūšanas, pārnešanas un kriokonservācijas vajadzībām piemērotu laboratoriju.

3.            Sadarbībā ar Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienības un Šķirnes Latvijas Zilā govs saglabāšanas apvienības speciālistiem izvēlēties ģenētiski pamatotu vaislinieku un donorgovju atlasi. 

4.            Veikt embriju donorgovju un recipientu klīnisko, laboratisko izmeklēšanu un sagatavošanu embriju iegūšanai un transferencei.

5.            Embriju iegūšana, kvalitātes noteikšana, kriokonservācija.

6.            Iegūto pēcnācēju ģenētiskās identitātes apstiprināšana un uzskaite Ciltsdarba likumā noteiktajā kārtībā.

7.            Kriokonservēto embriju uzglabāšana embriju bankā turpmakajai ģenētiskās programmas realizēšanai Latvijā.

Ilgums: 3 gadi

Kopējās izmaksas: 350 000 EUR

Plānotie rezultāti:

1.            Latvijā būs apmācīti speciālisti ET un ar to saistītām biotehnoloģijām.

2.            Būs izveidota laboratorija, sagādātas iekārtas, aprīkojums turpmākai ET un ar to saistīto biotehnoloģiju veikšanai, arī lai sekmētu Valsts Ciltsdarba likuma realizāciju.

3.            Būs izveidots pamats, bāze LLU VMF apmācīt jaunus speciālistus šajā jomā.

4.            Būs izveidota kriokonservēto embriju banka turpmākai ģenētiskās programmas realizācijai Latvijā, arī ģenētisko resursu zinātniskām vajadzībām.

5.            Būs iespējas attīstīt tādas biotehnoloģijas olšūnu iegūšana, kultivēšana, in vitro apaugļošana.

6.            Tiks radīti apstākļi tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai lopkopības nozarē.

1.1.1.     Projekta kopsavilkuma īss apraksts

Govju šķirnes LB un LZ ir unikālas, citur pasaulē neeksistējošas Latvijas vietējās izcelsmes govju genofonds. Arī labākie un tipiskākie sarkano piena šķirņu grupas dzīvnieki ir jāsaglabā gēnu rezerve, lai nākotnē šīs šķirnes nacionāli un starptautiski nebūtu jāatzīst par izmirstoši apdraudētām populācijām. Veidojot ģenētiski pamatotus, uz dzīvnieku selekcijas likumiem balstītus pārojumus, embriju transferences ceļā  salīdzinoši īsā laika periodā ir  iespējams iegūt un pavairot izcilu ģenētiskā materiāla potenciālu.

Jau pirms 10 gadiem Dānijas zinātnieki interesējās par tīršķirnes Dāņu Sarkanās (DS) dziļsaldētā bioprodukta pieejamību uzkrājumos Latvijā. Šis fakts ir apliecinājums tam, ka projekta uzdevuma realizācijai var paredzēt starptautisku nozīmīgumu.

Projekta mēŗkis ir reāli īstenojams, kamēr vēl ir pieejams bioloģiski daudzveidīgs dzīvu sievišķā dzimuma dzīvnieku ģenētiskais potenciāls.

ERAF projekta BioReproLV ieviešanas aktualizētā informācija

Saturiskā atskaite BioReproLV 01.08.2019. – 31.08.2019.

Ievietots: 2019. gada 9. septembrī

Notika triju donoru (DS LV040241313353 Koma; LZ LV032418212637 Laine un LZ LV024722210143 Dadze) sagatavošana, inducēta MO un veikta EF ar sekojošu ET uz recipientiem. Dzīvnieki atrodas dažādās Latvijas vietās – Nīgrande, Ikšķile un Kalvene.

Par Projekta rezultātiem interesējās sabiedriskie mediji (Autors: Sintija Ambote Latvijas Radio Ziņu dienesta korespondente, 15. augusts, 7:00)

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/zinatniska-eksperimenta-radita-latvijas-brunas-govs-skirnes-telite.a328773/?fbclid=IwAR0w909WpYrcGWFaUMEbdsNwuQVC9NtuRurilBv_DCeox99HEwLBus_EndM

Citāts: “Lietuvas pierobežā Nīgrandes pagasta Kalnu ciemā lopu saimniecībā “Griezes Lejnieki” šopavasar piedzimusi Latvijas brūnās šķirnes telīte. Viņa patiesībā ir zinātnes produkts, jo šķirnes mazulis piedzimis citas šķirnes mātei. Latvijā piedzimis un jau paaudzies pirmais zinātniskā eksperimentā radītais brūnās govs šķirnes teliņš. Projektu trīs gadu garumā īsteno Lauksaimniecības universitātes pētnieki kopā ar Šķirnes dzīvnieku savienības ciltsdarba speciālistiem. Un tajā pētīts, kā atjaunot izzūdošo šķirņu govju populāciju, izmantojot embriju transferenci. Metode ļauj šķirnes ganāmpulku atjaunot īsākā laikā, nekā tas notiktu dabiskā ceļā. Turklāt vairāki mikroskopiskie brūnas šķirnes govju embriji iesaldēti nākotnei.

 • Zinātniskā eksperimentā citas šķirnes govij piedzimusi Latvijas brūnās šķirnes telīte.
 • Tas paveikts ar embrija pārneses metodi, kas ļauj pavairot šķirnes dzīvniekus ātrāk.
 • Embrija pārnešana ir darbietilpīgs un sarežģīts process ar augstu izgāšanās risku.
 • Mikroskopiskos embrijus arī var iesaldēt uz 25 un vairāk gadiem.
 • Šo šķirni pavairo, jo Latvijas brūnās govis ir izturīgākas, ar stiprākām kājām, ilgāku mūžu un augstāku tauku saturu pienā.
 • Latvijas brūnās govs piena produkti nākotnē, iespējams, varētu būt Latvijas zīmols.”

Aktīvas interneta vietnes:

 -https://www.llu.lv/lv/projekti/apstiprinatie-projekti/2017/govju-genetisko-resursu-saglabasana-latvija-pielietojot;

- https://www.facebook.com/BioRepro-LV-367088943776570/

Saturiskā atskaite BioReproLV 01.07.2019. – 31.07.2019.

Ievietots: 2019. gada 5. augustā

Saturiskā atskaite BioReproLV 01.07.2019. – 31.07.2019.

Jūlijā norisinājās pasākumu sērija "Dzīvnieku darbaspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumi 2019. gadā", kas ietvēra:

 • VAISLINIEKU NOVĒRTĒJUMA PĒC GENOMA SALĪDZINĀJUMS AR NOVĒRTĒJUMU PĒC MEITU KVALITĀTES. 3. JŪLIJS - SIA “SPRŪŽEVA M”
 • SARKANO ŠĶIRŅU GOVJU UN HOLŠTEINIZĒTO SARKANRAIBO GOVJU ĢENĒTISKĀS KVALITĀTES NOVĒRTĒJUMA SALĪDZINĀJUMS 12. JŪLIJS – SIA “GRIEZES LEJNIEKI”
 • ĢENĒTISKO RESURSU (LATVIJAS BRŪNĀ ŠĶIRNE) GOVJU TIPISKUMA DEMONSTRĒJUMI 24. JŪLIJS – LLU MPS ”VECAUCE”.

Pasākumu ietvaros tika popularizēts BioReproLV projekts, notika dalībnieku informēšana prezentācijas un praktisko demonstrējumu veidā.

Ir atrasti trīs donori darbam augustā, noslēgti sadarbības līgumi ar donordzīvnieku īpašniekiem. Notiek arī darbs pie recipientu izvēlēšanās attiecīgajam donordzīvniekam,  Sastādīti MO inducēšanas un sinhronizācijas ar recipientiem protokoli. Donori:

 • DS LV040241313353 Koma, SIA “Griezes Lejnieki”, Nīgrande;
 • LZ LV032418212637 Laine, z/s “Bulstrumi”, Ikšķile;
 • LZ LV024722210143 Dadze, Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza filiāle”Cīruļi”, Kalvene.

Aktīvas interneta vietnes - https://www.llu.lv/lv/projekti/apstiprinatie-projekti/2017/govju-genetisko-resursu-saglabasana-latvija-pielietojot; https://www.facebook.com/BioRepro-LV-367088943776570/

Jūlija sākumā  vizītei  Tūringas apgabalā Vācijā  četrām tur pavadītajām dienām piemita milzīgs lietderības koeficients – lieliski varēja iedziļināties teorētisko zināšanu niansēs, pieslīpēt praktiskās iemaņas, ilgas stundas pavadot pie mikroskopiem, lai veiktu  projekta ietvaros kriokonservēto embriju organoleptisko  novērtēšanu, izvērtējot mūsu dzīvnieku embriju kapacitāti un citus kvalitatīvos rādītājus.  No Vācijas ET speciālistu puses tika dota pielaide līdzdarboties itin visā praktiski: izskalošanā, embriju mikroskopiskajā  novērtēšanā un fasēšanā, recipientu izmeklēšanā un embriju transferencē recipientā, kopīgi analizējām projekta

LB šķ. govju tipiskuma demonstrējumi LLU MPC Vecauce
LLU MPC VECAUCE
SIA Griezes Lejnieki
SIA Sprūževa
 • LB šķ. govju tipiskuma demonstrējumi LLU MPC Vecauce
 • LLU MPC VECAUCE
 • SIA Griezes Lejnieki
 • SIA Sprūževa
 • Izmeklējumi Vācijā

  Ievietots: 2019.gada 3. augustā

  Izmeklējumi Vācijā

  embrija fasēšana pajetē
  miniaprīkojums embriju izskalošanai PA kursos
  praktizēšanās ārpus dzīvnieka organisma
 • embrija fasēšana pajetē
 • miniaprīkojums embriju izskalošanai PA kursos
 • praktizēšanās ārpus dzīvnieka organisma
 • 2019. gada jūnijs

  Ievietots: 2019. gada 7. jūlijā

  Projekta zinātniskais asistents Māris Līdaks ir uzsācis vākt datus  analītisko materiāla  " Latvijas zilās šķirnes govju ģenealoģiskās daudzveidības ietekme uz produktivitāti un atražošanas rādītājiem " atlasīto dzīvnieku grupu veidošana pēc LZ "asinības" sastāva turpmāko datu apstrādei, kas ir laikietilpīgs process.

  Embriju izskalošana jūnija vidū notika Pļaviņu novadā Latvijas Zilās šķ. Pirmpienei. Tika liktas cerības uz labas kvalitātes embriju iegūšanu, jo donorgovs jauna…bet, īpaši kaitējošs embrijiem ir karstuma stress. Nedēļā pirms embriju izskalošanas gaisa temperatūra  turējās pie 30  grādiem C. Nācās atzīt, ka izskalotie visi 8 embriji ir deģenerēti un nav izmantojami transferencei. Kā zināms, tad arī ikdienas mākslīgās apsēklošanas praksē tieši karstajās vasarās  bieža parādība ir mikroaborti…..

  Darbs pie recipientu un donordzīvnieku meklēšanas un vienošanos slēgšana ar to īpašniekiem  joprojām ir aktuāls un darbība ir procesā….

  Tika pasūtīts un saņemts  materiāls DVD formātā  https://secure.fass.org/product_list.asp?filter=IT-4EDMANUALCD

  Notiek formalitāšu kārtošana saistībā ar MOET pieredzes apmaiņas braucienu uz Vāciju.

  deģenerēti embriji
  donorpirmpiene Zvaigzne Pļaviņu nov.
 • deģenerēti embriji
 • donorpirmpiene Zvaigzne Pļaviņu nov.
 • Saturiskā atskaite BioReproLV 02.05.2019 – 31.05.2019.

  Ievietots: 2019. gada 9. jūnijā

  Saturiskā atskaite BioReproLV 02.05.2019 – 31.05.2019.

  Turpinās projektā iegūto rezultātu atspoguļošana un publicēšana:

  1. Guna Ringa-Karahona piedalījās starptautiskajā konferencē Research for Rural Development, kas notika Latvijas Lauksaimniecības universitātē, laika posmā no 15.–17. maijam 2019. gadā un prezentēja referātu ar nosaukumu “Health Statuss of Gene Fond Donor Cows of Latvian Native Breeds (Latvian Brown, Latvian Blue)”.
  2. Atskaites periodā saņemts apstiprinājums zinātniskās publikācijas (abstrakta) “First attempts to save local cow breeds using MOET in Latvia” /Sematovica, V.Antane, G.Ringa-Karahona, M.Mangale, B.Grāvere, T.Martinsons, I.Kanska, M.Līdaks, O.Panomarjova/ iekļaušanai publicēšanai Eiropas mājdzīvnieku reprodukcijas asociācijas (European Society for Domestic Animal Reprodukcion – ESDAR) 23 ikgadējās konferences zinātnisko rakstu krājumā, un uzaicinājums piedalīties ar stenda ziņojumu. Konference notiek laikā no 19 – 22 septembrim Santpēterburgā, Krievijā.
  3. Žurnālam Agrotops iesniegta populārzinātniska publikācija “OPTIMĀLS DONORGOVJU UN RECIPIENTU STATUSS KVALITATĪVU EMBRIJU UN PĒCNĀCĒJU IEGUVEI/ Guna Ringa-Karahona, Ilga Šematoviča/,

  Turpinam intensīvu darbu pie projekta mērķim atbilstošu donorgovju un recipientu izvēles un MOET protokolu optimizēšanas.

  Tika uz grūsnību izmeklēti 14 recipienti, no tiem 8 konstatēta grūsnība.

  LZ šķ. telīte - materiāls nākotnei
  potenciālā LZ šķ. donorgovs Pļaviņu nov.
 • LZ šķ. telīte - materiāls nākotnei
 • potenciālā LZ šķ. donorgovs Pļaviņu nov.
 • Saturiskā atskaite BioReproLV 01.04.2019. – 30.04.2019.

  Ievietots:2019. gada 8. maijā

  Saturiskā atskaite BioReproLV 01.04.2019. – 30.04.2019.

  Laika posmā no 1.04. – 30.04.2019.

  Darba turpināšanai nākošajā mēnesī, tika pabeigta divu donorgovju (LB LV000000110007 Rieta un LB LV061279810051 Guste) sagatavošana. MPS Vecauce veikta EF divām donorgovīm un ET uz četriem recipientiem (LB LV055556011791 Ape, LB  LV055556011870 Avene no MPS Vecauce , kā arī HM LV055556510480 Ceba un HM  LV055556510519 Kabile no Agrofirma Tērvete. Veikta embriju sasaldēšana.

  Embriju transferencē recipientiem pamazām turpinam izlietot arī projektā iegūtos, dziļsaldētos embrijus.

  Saņemts akcepts par abstract uz starptautiskām zinātniskām konerfencēm kā:

  1. “17th Intl. Conference on Production Diseases in Farm Animals”, Bern, Switzerland, 27.-29.06.2019. I. Sematovica, G. Ringa-Karahona, V. Antane and I. Kanska (2019) Relations between negative energy balance and embryo harvest in donors of Latvian native cow breeds.
  2. “European Society for Domestic Animal Reproduction 2019” St.Petersburg, 19.-21.09.2019. I.Sematovica, V. Antane, G. Ringa-Katrahona, M. Mangale, B. Grāvere, T. Martinsons, I. Kanska, M. Lidaks, O. Ponamorjova (2019) First attempts to save local cow breeds using MOET in Latvia.

  26.aprīlī notika The 14th international scientific conference “Students on their Way to Science” (undergraduate/post-graduate/doctoral students), Latvia University of Life Sciences and Technologies (Jelgava Palace), Jelgava, Latvia. Krista Rudēvica, Ilga Šematoviča, Vita Antāne (2019) Embryo quality in relation to cow productivity and age. Studente prezentēja darbu un ieguva 3. godalgoto vietu.

  Atbalstījām vadošos partnerus lekcijās un novērtējām klausītāju interesi par projekta tēmu 27. starptautiskā izstādē PAVASARIS 2019, Rāmavā:

  1. Govju ģenētisko resursu saglabāšana, pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas (BioReproLV). I. Šematoviča, LLU VMF docente, Dr.med. vet. ERAF projekta BioReproLV zinātniskā vadītāja
  2. Optimāls donorgovju un recipientu statuss kvalitatīvu embriju un pēcnācēju ieguvei. G. Ringa-Karahona, LLU VMF doktorante, ERAF projekta BioReproLV zinātniskā asistente.

  Priecīgākais šī mēneša notikums – SIA “Griezes Lejnieki” ir piedzimusi LB telīte MOET rezultātā!

  ET recipientiem Agrof. Tērvete
  izstādē RĀMAVĀ 2019
  MOET rezultātā piedzimusi pirmā telīte Lelle
  potenc. donorteles izmeklēšana zoodārzā Kalvenē
 • ET recipientiem Agrof. Tērvete
 • izstādē RĀMAVĀ 2019
 • MOET rezultātā piedzimusi pirmā telīte Lelle
 • potenc. donorteles izmeklēšana zoodārzā Kalvenē
 • Saturiskā atskaite BioReproLV 01.03.2018. – 31.03.2019.

  Ievietots 2019. gada 8. aprīlī

  Saturiskā atskaite BioReproLV 01.03.2018. – 31.03.2019.

  Laika posmā no 1.03. – 31.03.2019.

  Intensīvi izmantojām materiālus, kurus guvām pateicoties tam, ka iepriekšējā periodā projekta zinātniskā vadītāja I.Šematoviča kļuva par starptautiskās organizācijas International Embryo Transfer Society (IETS) biedru, kas dod iespēju piekļūt jaunākajām publikācijām MOET un ar to saistīto nozaru jomās, kā arī varējām saņemt vērtīgus materiālus, kas palīdz embriju un oocītu novērtēšanā, klasificēšanā un starptautiskās vadlīnijas šajā nozarē.

  Marta mēnesī MO tika inducēta piecām donorgovīm (DS LV032715113776 Taurīte; DS LV038050416097 Dagda; LZ LV061365010069 Rauna; DS LV050311212056 Kaira; LB LV055556010180 Elba) dažādās LV saimniecībās. Viena tika noraidīta dēļ inaktīvas olnīcu darbības un NEB. Kopumā tika iegūti 32 embriji, bet vien 15 no tiem bija transferamblas kvalitātes.

  Šajā periodā priekš ET tika izmeklēti 68 recipienti, bet gatavoti ET 23 teles- recipienti. No tām trīs tika noraidīti dēļ inaktīvām olnīcām. ET veikta 20 recipientiem. Tika transferēti 15 svaigi un 5 atkausēti embriji. Recipienti atrodās dažādās LV saimiecībās Kurzemē un Vidzemē.

   Darba turpināšanai nākošajā mēnesī, tika uzsākta donorgovju sagatavošana un tika plānots iesaistīt optimāli izaugušas ģenētiski vērtīgas teles donorgovs lomai, jo kā pieredze rāda, genofonda govīm bieži sastop NEB, neakceptējamu reproduktīvo vēsturi, bieži paaugstinātu SŠS..

  Tika uzrakstīti un iesiegti abstract uz starptautiskām zinātniskām konerfencēm kā:

  1. The 14th international scientific conference “Students on their Way to Science” (undergraduate/post-graduate/doctoral students) will be held on April 26, 2019, Latvia University of Life Sciences and Technologies (Jelgava Palace), Jelgava, Latvia. Krista Rudēvica, Ilga Šematoviča, Vita Antāne (2019) Embryo quality in relation to cow productivity and age.
  2. “European Society for Domestic Animal Reproduction 2019” St.Petersburg, 19.-21.09.2019. I.Sematovica, V. Antane, G. Ringa-Katrahona, M. Mangale, B. Grāvere, T. Martinsons, I. Kanska, M. Lidaks, O. Ponamorjova (2019) First attempts to save local cow breeds using MOET in Latvia.
  3. “17th Intl. Conference on Production Diseases in Farm Animals”, Bern, Switzerland, 27.-29.06.2019. I. Sematovica, G. Ringa-Karahona, V. Antane and I. Kanska (2019) Relations between negative energy balance and embryo harvest in donors of Latvian native cow breeds.

  VMF studentu apmācībai  nodarbību ietvarosi mācībspēki izmanto projekta ietvaros iegūtos izbrāķētos embrijus.

  Mēs LŠDzAS speciālisti esam  ieguldījuši lielu darbu potenciālo donoru un recipientu atrašanā un izvērtēšanā gan dokumentāli, gan in vivo.

  asins parauga noņemšana donorgovij
  embriju izskalošana
  embriju kvalitātes noteikšana z.s Zvaigznītes
  LZ šķ. govs Dundagas nov. s-bā
 • asins parauga noņemšana donorgovij
 • embriju izskalošana
 • embriju kvalitātes noteikšana z.s Zvaigznītes
 • LZ šķ. govs Dundagas nov. s-bā
 • 2019. gada februāris

  Ievietots: 2019. gada 7. martā

  FEBRUĀRIS

  Dānijas sarkanās šķirnes tipisko govju atlase LDC datu bāzē embriju iegūšanai Līgatnes nov. izvērtēti  55 ganāmpulki, atlasītas šķirnei tipiskas  1  govs -LV008288610142  s-bā  LV0607176

  Dānijas sarkanās šķirnes tipisko govju atlase LDC datu bāzē embriju iegūšanai Skrīveru  nov. izvērtēti  48  ganāmpulki, atlasītas šķirnei tipiskas  1  govs LV000110118851, s-bā LV0001101 Z/S VECZEMITĀNI,

  Latvijas Brūnās  šķirnes tipisko govju atlase LDC datu bāzē embriju iegūšanai Daugavpils nov. izvērtēti  48  ganāmpulki, atlasītas šķirnei tipiskas  2  govs LV 010610210089,LV010610210280 s-bā ZKS "Veiskupiški"

  Dānijas sarkanās šķirnes tipisko govju atlase LDC datu bāzē embriju iegūšanai PRIEKUĻU NOV. izvērtēti 62  ganāmpulki, atlasīta šķirnei tipiska  1  govis LV008131010205, s-bā LV0081310, Z/S JAUNAKMEŅI  

  Latvijas brūnās šķirnes dzīvnieku-recipientu atlase LDC datu bēzē. Izvērtēti 46 ganāmpulki un atlasīti 5 recipienti embriju transferencei. LV034833610136, LV034833610137 s-bā Z/S MAGONES,LV034075011040  s-bā LV0605159, LV034500610141 s-bā LV0621547, LV034625918934 s-bā Z/S JĀŅUMĀJAS  Preiļu novadā

  Latvijas brūnās šķirnes dzīvnieku-recipientu  izvērtēšana dabā atbilstībai embriju transferencei. Dzīvnieki  LV034833610136, LV034833610137,LV034500610141,LV034625918934  atbilst embriju transferencei , LV034075011040 -neatbilst, Preiļu novadā.

  Latvijas Brūnās  šķirnes  govju izvērtēšana dabā, atbilstībai projekta vajadzībām.  Govis LV010610210089, LV010610210280 pēc eksterjera un šķirnes tipiskuma atbilst embriju iegūšanas prasībām s-bā ZKS "Veiskupiški" Daugavpils nov.

   

  Zemnieku s-bā “Zvaigznītes”  MO tika veikta 2 donorgovīm un  ET 4 recipientiem, z/s "Krūklēni" Suntažu pag..

  Telefoniska saimniecību apzināšana un mutiska vienošanās par recipientu izmantošanu Ventspils un Talsu novada saimniecībās ( potenciālās donorgovis Ugāle un Dundaga )

  Zemnieku s-bā “Grunduļi”  - embriju izskalošana 1 donorgovij un ET 8 recipientiem, z/s "Rudzgaiļi" Ropažu nov.

  2 recipientu hormonālā sagatavošana Ropažu nov. s-bā.

  Dziļsaldēto ET Suntažu nov. s-bā, Straupes pag. "Lielandžas"  - recipientu izmeklēšana un hormonālās sagatavošanas uzsākšana.

  recipienti gaida.....
  Taurīte - Dānijas Sarkanās šk. donorgovs
  USG procesā z.s. Zvaigznītes
 • recipienti gaida.....
 • Taurīte - Dānijas Sarkanās šk. donorgovs
 • USG procesā z.s. Zvaigznītes
 • Projekta ieviešanas aktualizētā informācija par janvāri, 2019

  Ievietots: 2019. gada 4. februārī

  Latvijas zilās šķirnes tipisko govju individuālo rādītāju atlase LDC datu bāzē, šķirņu datu analīzes veikšanai: 

  • Saldus nov., atlasītas šķirnei tipiskas 2 govis: LV042947310093 s-bā Inga Laipeniece un LV044158210092 s-ba Elga Kronberga.

  Latvijas Brūnās šķirnes tipisko govju atlase LDC datu bāzē embriju iegūšanai :

  • Auces nov. izvērtēti  55 ganāmpulki, atlasītas šķirnei tipiskas  4  govis: LV000000110007, LV00246310236, LV018740115953, LV061279810051, LV055556010180

  Dānijas sarkanās šķirnes vaislas buļļu atlase pārojumu veidošanai un embriju iegūšanai.           

  • atlasīti piemēroti 7 vaislas buļļi ar CG Nr: 31492, 31646 ,31765, 32031, 32032, 31704, 31705.
  • sastādīti pārojumu plāni 4 atlasītajām Dānijas sarkanās šķirnes govīm: LV032715115000,  LV032715113776, LV042947310093,  LV044158210092.

      Janvāra mēnesī darbība ar donorgovīm un recipientiem notika Pierīgā un Ogres apkārtnē, respektīvi, 2 donorgovju izmeklēšana,  hormonālā sagatavošana un mākslīgā apsēklošana ( 1./2. diena) Allažu un Ogresgala pagasta saimniecībās. Lai iegūtu augstas kvalitātes dzīvot un pieaugt spējīgus embrijus, ir svarīgi apzināties, ka izvēlētā donorgovs ir ar augstām veselības potencēm. Pēc shēmas dzīvniekiem tiek noņemti asins paraugi un citi paraugi veterināro ekspertīžu veikšanai, kā arī USG izmeklēšana. Diemžēl,  pieejamo dzīvnieku izvēles iespējas ir ierobežotas ( skat. 1.– 5. attēli).

  Dziļsaldētu embriju, kas iegūti iepriekšējās izskalošanas reizēs, transference telēm – recipientiem  Ikšķiles, Siguldas un Ropažu nov. saimniecībās .

  Zemnieku s-bā “Grunduļi”  - embriju izskalošana 1 donorgovij un svaigi izskalotu ET 2 recipientiem  Allažu pagasta saimniecībās, pamatojoties uz telīšu dabīgās meklēšanās biociklu.

  Ārkārtīgi svarīgi ir arī ET izmantojamo telīšu audzēšanas apstākļi, dzīvnieku dzimumsistēmas hormonālā darbība un veselība. Potenciālo recipientu izmeklēšana un hormonālā sagatavošana ET nolūkam:

  • Iecavas novadā – 2 teles,
  • Ropažu novadā – 12 teles ( skat. 9. att.) ,
  • Suntažu novadā – 4 teles.

  Vizīte sākotnējo donorgovju līgumsaimniecībās Madonas novadā. 

  Ik pa laikam jāiegādājas bioprodukts donorgovju mākslīgajai apsēklošanai , kā arī sistemātiski notiek  šķidrā slāpekļa optimāla daudzuma uzturēšana Djuāra traukos, ko nodrošina  Siguldas CMAS.

  1. JANVĀRĪ piedalījāmies sanāksmē Lauksaimniecības datu centrā, lai veiktu korekcijas un saskaņošanu  embriju identifikācijas un reģistrēšanas sistēmas veidošanas uzmetuma variantā.

  Ņemot vērā, ka ir ziema, ir jāsamierinās gan ar aukstumu, gan ar nelabvēlīgiem braukšanas apstākļiem uz ceļiem. Jāstrādā stingri ievērojot shēmu un plkst. grafiku, tāpēc jānokļūst pie dzīvnieka neskatoties ne uz ko un punktuāli!   ( skat.  6.- 8.att.)

  donordzīvnieka izmeklēšana pirms embriju izskalošanas
  potenciālo recipientu s-bā
 • donordzīvnieka izmeklēšana pirms embriju izskalošanas
 • potenciālo recipientu s-bā
 • Projekta ieviešanas aktualizētā informācija par decembri, 2018

  07.01.2019

  SEARMET noslēguma konference "Animal reproduction,

  3. darba gr. pēc 1.dienas
  3. darba gr. pēc 1.dienas
  technology and welfare" – piedalīšanās.
  03.12.2018 08:00 - 04.12.2018 18:00
  Kreutzwaldi 1 Tartu, Igaunija
  http://searmet.emu.ee/calendar/kalender/2018-12-03/final-conference-animal-reproduction-
  technology-and-welfare/
  ( skat. 1.- 5. attēli )
   Dānijas Sarkanās šķirnei tipisko govju individuālo rādītāju atlase LDC datu bāzē
  Alsungas, Ugāles , Cēsu, Siguldas , Ogres novadā embriju iegūšanai tuvāko divu
  mēnešu laika periodam. Pavisam atlasītas 7 govis LV038050416013,
  LV038050416020 z/s Grunduļi; LV032715113776, LV032715115000 z/s
  Zvaigznītes; LV050311212419, LV050311211861, LV050311212056 SIA Lejnieki.
   Latvijas Zilās šķirnei tipisko govju individuālo rādītāju atlase LDC datu bāzē, šķirņu
  datu analīzes veikšanai. Talsu nov. atlasītas šķirnei tipiskas 2 govs LV042582619504
  s-bā Hedviga Āboltiņa un LV042595513955 z/s “Jaunsniķeri” Talsu nov.
   Latvijas Zilās šķirnei tipisko govju individuālo rādītāju atlase LDC datu bāzē, šķirņu
  datu analīzes veikšanai. Saldus nov., atlasīta šķirnei tipiska 1 govs LV050058513984
  s-bā z/s “Zviedri” Aizputes nov. un 1 govs LV024101110521 Aivara Izkapts s-bā,
  Pāvilostas nov.
   Turpinās variantu izvērtēšana par donoru un recipientu identifikāciju un
  6. DS - potenc. donors ZEMENE
  6. DS - potenc. donors ZEMENE

   reģistrēšanu LDC datu bāzē.

   BIOR laboratorijā iesniegti DNS ekspertīzēm matu paraugi četrām
  donorgovīm.
   Dānijas Sarkanās šķirnes potenciālo donorgovju izmeklēšana un protokola
  sagatavošana govju superovulācijai, pamatojoties uz dzīvnieku dabīgo
  dzimumciklu :
  z/s “Grunduļi “ - Zemene LV038050416013, Bole LV038050416020;
  z/s “Zvaigznītes” – Taurīte LV032715113776, Austrālija LV032715115000.
  ( skat. 6. – 10. attēli )
   Izdevās vienoties trijās saimniecībās par 9 telīšu -recipientu izmantošanu ET
  un notika vizīte, lai izmeklētu un izvērtētu potenciālos recipientus.
  ( skat. 11. attēls)

  1. Programma - 3.dec.
  2. Programma - 4.dec.
  3. darba gr. pēc 1.dienas
  4. pieredzes apmaiņa diskusijās ar prof. J.Kurikinu
  5. darba gr. prezentāciju starplaikā
  6. DS - potenc. donors ZEMENE
  7. ZEMENE meklējas
  8. ZEMENE -portrets
  9. DS - potenc. donors TAURĪTE
  10. DS - potenc. donors AUSTRĀLIJA
  11. Zasa - viena no potenc. recipentiem
 • 1. Programma - 3.dec.
 • 2. Programma - 4.dec.
 • 3. darba gr. pēc 1.dienas
 • 4. pieredzes apmaiņa diskusijās ar prof. J.Kurikinu
 • 5. darba gr. prezentāciju starplaikā
 • 6. DS - potenc. donors ZEMENE
 • 7. ZEMENE meklējas
 • 8. ZEMENE -portrets
 • 9. DS - potenc. donors TAURĪTE
 • 10. DS - potenc. donors AUSTRĀLIJA
 • 11. Zasa - viena no potenc. recipentiem
 • info par novembra mēnesi

  Projekta ieviešanas aktualizētā informācija par novembri, 2018

  5
  5
  Latvijas zilās šķirnes tipisko govju individuālo rādītāju atlase LDC datu bāzē, šķirņu datu analīzes veikšanai: 

  • Rucavas nov., atlasītas šķirnei tipiskas 2 govis LV024696613277,LV024696613281 Z/S TIMBRAS Rucavas nov.
  • Madonas nov., atlasītas šķirnei tipiska 2 govs LV030431710030 s-bā SARMĪTE CAUNE  un LV030891010936  s-bā  INESE PODIŅA Madonas  nov.
  • Rīgas nov., atlasīta šķirnei tipiska 1 govs LV024722210099 RĪGAS NAC. ZOOLOĢISKAIS DĀRZS, Rīga
  • Raunas nov., atlasītas šķirnei tipiska 2 govs LV008061310690 un   LV008061310731  Z/S SKOLIEŠI,  Raunas nov.

  Turpinās darbs ar LDC par donoru un recipientu identifikāciju un reģistrēšanu  kopējā datu bāzē.

  Pieredzes apmaiņas vizīte reproduktīvās medicīnas centrā  EMBRIONS, Rīga, lai uzklausītu pieredzējušus humānās medicīnas speciālistus par pieredzi embriju dziļsaldēšanā un atkausēšanā, kā arī izvērtētu to vitalitāti pēc atkausēšanas (skat. 1. – 3. attēlos).

  Salaspils novadā, ievērojot telītes-recipienta dabīgo dzimumciklu, tika veikta embrija transplantācija ( skat. 4. attēlu).

  Vizīte Saldus nov. SIA “Pampāļi” un SIA “Saldus Druva” , lai izvērtētu potenciālos recipientus un vienotos par to izmantošanu ET.

  SIA “Pampāļi” - embriju transference no 3 donorgovīm uz  8 recipientiem; viens no  tiem - SIA Saldus Druva novietnē ( skat. 5. – 9. attēlos).

  Uzsākta viena recipienta sagatavošana dziļsaldēta DS šķirnes embrija implantēšanai Ikšķiles novada saimniecībā.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • ERAF BioReproLV projekta izpilde - OKTOBRIS 2018 (2)

  Embriju transferences pasākums 26.oktobrī "MPS LLU Vecauce"

  Embriju identificēšana un novērtēšana
  Embriju kriokonservācija jeb dziļsaldēšana
  Izskalošanas procedūra 1
  Izskalošanas procedūra 2
  Izskalošanas procedūra 3
 • Embriju identificēšana un novērtēšana
 • Embriju kriokonservācija jeb dziļsaldēšana
 • Izskalošanas procedūra 1
 • Izskalošanas procedūra 2
 • Izskalošanas procedūra 3
 • Projekta ieviešanas aktualizētā informācija 01.10.2018. – 31.10.2018.

  Projekta ieviešanas aktualizētā informācija

  01.10.2018. – 31.10.2018.

  Latvijas Zilās šķirnes grupas tīršķirnes govsŠinī periodā tika sagatavota iesniegšanai partneru daļa projekta vidusposma atskaitei – tas bija svarīgi projekta turpināšanai!

  Sinerģijas,  un izmantoto dzīvnieku pārskatu gatavošana.

  Turpinās, kā jau ierasti, ģenētiski atbilstošo dzīvnieku atlase:

  • Latvijas zilās šķirnes tipisko govju individuālo rādītāju atlase LDC datu bāzē, šķirņu datu analīzes veikšanai. Ventspils  nov.  izvērtēti 50  ganāmpulki, atlasīta šķirnei tipiska 1 govs LV022389810068 s-bā  LV0505544.
  • Latvijas brūnās šķirnes govju LV 010610219912 un LV 010610219971 izvērtēšana ZKS "Veiskupiški" Daugavpils novadā. Novērtējums -abas govis atbilst embriju iegūšanai projekta vajadzībām.
  • "Latvijas zilās šķirnes tipisko govju individuālo rādītāju atlase LDC datu bāzē, šķirņu datu analīzes veikšanai. Preiļu nov. izvērtēti 49 ganāmpulki, atlasīta šķirnei tipiska 1 govs LV034597310077 PREIĻU novadā.
  • "Latvijas zilās šķirnes tipisko govju individuālo rādītāju atlase LDC datu bāzē, šķirņu datu analīzes veikšanai. Vārkavas nov.  izvērtēti 57 ganāmpulki, atlasīta šķirnei tipiska 1 govs LV034162610139 VĀRKAVAS novadā.

  Individuālā apsēklošanas plāna sastādīšana SIA Pampāļi Dānijas sarkanās šķirnes govīm LV05555511461,  LV05555511277 un LV05555510649  embriju iegūšanai.Sagatavošanās embriju transferencei

  1. oktobrī SLAMPES pag. z/s "Griezes" - donorgovs LZ Cipra LV044490310056 (protokols uzsākts 1.09.2018) embriju izskalošana, embriju identificēšana, iestādīšana 2 recipientos.
  2. oktobrī LLU MPS VECAUCE notika embriju transference 3 donorgovīm: LB LV030660116710 Amora, LB LV012460217636 Roma, LB LV012460219033 Līva

  (protokols uzsākts 17.09.2018.), kā arī embriju identificēšana un  embriju iestādīšana  3 recipientos.  Daļa embriju tika dziļsaldēti, lai veidotu pagaidu uzkrājumu  embriju bankā, un pie izdevības iestādītu telēm - recipientiem, kurām tiks novērots dabīgās meklēšanās cikls.

  1. oktobrī Salaspils novada saimniecībā uzsākta viena recipienta sagatavošana embrija iestādīšanai no projektā iegūto dziļsaldēto embriju bankas krājumiem.

  BioReproLV izpilde I. ceturksnī ( ievietots 06.07.2017 )

  06.07.2017.    

   

  karte
  karte
         BioReproLV izpilde I. ceturksnī 

     Drīz jau būs pagājuši 3 mēneši kopš projekta uzsākšanas. Sākumposmā tika daudz laika veltīts dokumentācijas noformēšanai,  zemsliekšņa iepirkuma organizēšanai, atbilstoši 

  ERAF projektu vadlīnijām;   ir sākusies mākslīgās apsēklošanas instrumentu un darba aprīkojuma iegāde, tiek slēgti līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem un donorgovju īpašniekiem.

  Lai gūtu vizuālu priekšstatu par darba objektu attālumiem un izvietojumu, Latvijas kartē iezīmējām vietas, kur atrodas potenciālās donorgovju saimniecības.

  Padarītais ciltsdarbā : 

  • Programmas izstrāde govju ģenētisko resursu saglabāšanai Latvijā, pielietojot embriju transferenci; detalizēti precizēts Programmas mērķis vērtīgāko govju šķirņu saglabāšanai, izstrādāti uzdevumi, kas veicami Programmas realizēšanai:
  1. a) padziļināts Latvijā audzējamo sarkano šķirņu govju grupas raksturojums, kā Latvijas brūnā, Angleras un Dānijas sarkanā, Holšteinas sarkanraibā;  kā arī Latvijas zilā govju šķirne
  2. b) analizēta un apkopota informācija par minēto govju šķirnēm 2016. gadā,    noteiktas saglabājamās un pavairojamās šķirnes
  3. c) izstrādāti šķirņu atlases kritēriji
  4. d) izstrādāti kritēriji saglabājamo šķirņu pavairošanai.

   

  • Programmā noteikto saglabājamo govju šķirņu rādītāju izvērtēšana pēc dzīvnieku teritoriālās izvietojuma, šķirņu vēsturiskās veidošanās un savstarpējās šķirņu ietekmes kopējās govju populācija pastāvēšanā.

   

  • Dzīvnieku datu bāzes analīze, lai noskaidrotu pieejamo informāciju Programmas darba realizēšanai par dzīvnieku izcelšanos, produktivitātes rādītājiem, informācijas apstrādes iespējām.

   

  • Vaislas buļļu apzināšana saglabājamo govju šķirņu ģenētiskās kvalitātes uzturēšanai, kuru bioprodukta banka glabājas Kurzemes, Siguldas un Latgales Ciltslietu un mākslīgās apsēklošanās stacijās: šķirnes, dzīvnieku skaits, pieejamais bioprodukta apjoms.

   

  • Uzsākta potenciālo donorgovju ciltsvērtības izvērtēšana uz vietas saimniecībās.

   

  BioReproLV izpilde II. ceturksnī ( ievietots 05.10.2017 )

  05.10.2017.   

  Lopkopības izstādē Vecaucē
  Lopkopības izstādē Vecaucē
          BioReproLV izpilde 2. ceturksnī

    Ir pagājis pirmais pusgads kopš projekts startējis; darba grupa pieslīpējusies un sastrādājusies.

  Padarītais ciltsdarbā :

  • Joprojām turpinās potenciālo donorgovju ciltsvērtības izvērtēšana uz vietas saimniecībās,
  • Ir noslēgti vairāki sadarbības līgumi ar īpašniekiem par donorgovju un recipientu izmantošanu projektā,
  • pabeigta mākslīgās apsēklošanas instrumentu un aprīkojuma iegāde,
  • no Latgales CMAS ir iegādāta LB šķirnes genofonda saglabāšanas mērķim paredzētā bioprodukta pirmā porcija.
  • Dundagas novada zemnieku saimniecībā septembrī uzsākta 2 donorgovju un 5 recipientu sagatavošana embriju izskalošanas un transplantācijas mēģinājumam,
  • BIOR laboratorijā ir iesniegti 14 spalvu un 2 genofonda buļļu spermas paraugi DNS ekspertīzei,
  • Vecaucē šī gada “Govju svētkos” ERAF projekta BioReproLV vadošo partneri LLU Veterināro fakultāti atbalstījām ar reklāmas banera izgatavošanu.
  • Sagatavota publikācija presē “ Latvijas Brūnās govju šķirnes nozīme kopējā piena šķirņu populācijā un genofonda efektīva pavairošana izmantojot embriju transferenci”

  2. Sarkano šķ. ganāmpulks
  3. Latvijas Brūnās šķ. genofonda telīte
  4. Latvijas Zilās šķ. genofonda telīte
  5. Djuāra trauks bioprodukta uzglabāšanai
  7. MA instrumenti un aprīkojums gaida pielietojumu
  Baneris BioRePro
  Lopkopības izstādē Vecaucē
  karte
 • 2. Sarkano šķ. ganāmpulks
 • 3. Latvijas Brūnās šķ. genofonda telīte
 • 4. Latvijas Zilās šķ. genofonda telīte
 • 5. Djuāra trauks bioprodukta uzglabāšanai
 • 7. MA instrumenti un aprīkojums gaida pielietojumu
 • Baneris BioRePro
 • Lopkopības izstādē Vecaucē
 • karte
 • Publikācijas

  Latvijas Brūnās govju šķirnes nozīme  kopējā piena šķirņu populācijā un genofonda efektīva pavairošana izmantojot embriju transferenci (05.10.2017)

  Latvijas Brūnās govju šķirnes nozīme  kopējā piena šķirņu populācijā un genofonda efektīva pavairošana izmantojot embriju transferenci

   

  Māris Līdaks*, Ilga Šematoviča

  Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība (LŠDZAS)*

  Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Veterinārmedicīnas fakultāte (LLU VMF)

   

  Latvijā ir daudzveidīgs piena govju šķirņu kopums, kas ietver Sarkano šķirņu grupai piederošās Latvijas Brūnās (LB), Dānijas Sarkanās (DS), Angleras (AN), Zviedrijas Sarkanraibās (ZS), kā arī Holšteinas melnraibās (HM) un sarkanraibās šķirnes (HS).

  Nozīmīgu lomu ieņem tieši LB govju šķirne. Tā vēsturiski veidojusies vairāk kā 100 gadu garumā Latvijas vietējā klimatā, piemērojoties vietējiem turēšanas un audzēšanas apstākļiem. LB šķirnes govīm pamatā ir sarkanbrūnas krāsas apmatojums un pieaugušu govju vidējais dzīvsvars ir 580 - 600 kg. Salīdzinot ar citām Latvijā turētajām govju šķirnēm, LB šķirnes  govis raksturojas ar labākiem rādītājiem piena tauku un proteīna ziņā, kāju un nagu izturību, atražošanas rādītājiem, mūža ilgumu.

  LB govju šķirne ir atvērta populācija citu šķirņu ” asins pieliešanai”, ar nolūku, lai palielinātu izslauktā piena daudzumu, saglabājot kvalitāti. Tādēļ šīs šķirnes govis bieži tika reproducētas izmantojot HM vai HS šķirnes vaislinieku bioproduktu. Šīs darbības dēļ pēdējos 32 gados novērota strauja LB dzīvnieku skaita samazināšanās: 1985. gadā  bija ap 500 000 govis, bet 2017. gadā 30 867 govis, no kurām pašlaik tikai ap 130 dzīvniekiem ir genofonda dzīvnieku statuss. Sakarā ar LB dzīvnieku skaita kritisko situāciju, to saglabāšanai turpmākā laika periodā, jāveic strauja, efektīva un ģenētiski pamatota dzīvnieku pavairošana. Tas līdz šim tika nodrošināts izmantojot mākslīgo apsēlošanu, kā arī dabīgi pārojot, bet šādā veidā rezultāta sasniegšanai ir nepieciešams ilgstošs laika periods, salīdzinot, ja tiktu izmantota attīstītākajās valstīs samērā plaši pielietotā embriju iegūšana un transference.

  Pateicoties LLU VMF un LŠDZAS uzsāktajam ERAF projektam Nr.:1.1.1.1/16/A/025 Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas. BioReproLV, pēc 35 gadu pārtraukuma, Latvijā ir iespēja izmantot šo metodi lokālā genofonda govju saglabāšanas programmas sekmēšanai.

  LB šķirnes govīm piena tauku saturs, tām „pielejot citu šķirņu asinis”, vēl arvien ir ievērojami augstāks nekā HM šķirnes govīm, bet piena proteīna saturs ir līdzvērtīgs HM šķirnei (1.tab.).

  1.tabula

  LB un HM šķirnes govju piena tauku un proteīna saturs pienā

  (2016.gada pārraudzības dati LDC)

  Šķirne

  Piena tauku saturs %

  Piena proteīna saturs %

     Latvijas brūnā      (LB)

  4.36

  3.36

  Holšteinas           (HM)

  3.89

  3.34

  Starpība LB/HM

  +0.47

  +0.02

   

  Veicot selekciju ar mērķi pēc lielāka izslaukuma, LB šķirnes govīm piena proteīna saturs no paaudzes uz paaudzi mazinājās, proti, 1990. gadā tas bija 3.5 - 3.6% robežās. Šī tendence ir jāaptur nākamas govju paaudzēs, tādēļ ir svarīgi pavairot LB šķirnes govis, kurām vēl ir saglabājušās ģenētiskās spējas nodrošināt augstākus piena proteīna un tauku atura rādītājus.  Tas nozīmē, ka jāveic visas LB govju šķirnes populācijas analīze, jāatlasa govis individuāla reprodukcijas plāna realizācijai ar šīs pašas šķirnes vaislas buļļiem, kuru ciltsvērtība nodrošinās iepriekšminēto rādītāju palielināšanos un stabilitāti.

  LB šķirnes govju skaita saglabāšanai ir izveidota īpaša saglabāšanas programma. Tās pamatnosacījums ir neizmantot citu šķirņu asins pieliešanu, lai nepieļautu LB tipisko pazīmju, kā augstāka piena tauku un proteīna satura, veselības un ilgmūžības rādītāju pasliktināšanos. Šajā programmā iekļaujamo dzīvnieku skaits ir neliels – 2017. gadā vien 130 dzīvnieku visā republikā. Pārējām LB šķirnes govīm ir „pielietas asinis” no  HM vai HS šķirnes, kā rezultātā ir palielinājies izslaukums, bet vienlaicīgi ir samazinājies tauku un proteīna saturs pienā. LB šķirnes, saglabāšanai ir izveidota neliela dzīvnieku grupa LLU MPS Vecauce saimniecībā. Šajā ganāmpulkā atrodas ap 30 slaucamām LB govīm un dažāda vecuma telēm.

  2.tabula

  Saglabājamo šķirņu programmā iekļauto Latvijas brūnās šķirnes govju  piena sastāvs LLU MPS Vecauce, 2016/2017. gads

  ID nr

  Vārds

  Laktācija

  Piena tauku saturs %

  Piena proteīna saturs %

  LV000247810035

  GAUJA

  1

  6.06

  3.27

  LV030651211745

  NĀTRE

  2

  5.46

  3.68

  LV030282410045

  RIKIJA

  4

  5.06

  3.54

  LV030282410050

  RĪME

  3

  4.82

  3.62

  LV061279810051

  GUSTE

  3

  4.95

  3.88

  LV060233210087

  GLORIJA

  5

  5.28

  3.83

  LV060233210028

  AMŪRA

  4

  4.33

  3.74

  LV040241311095

  DĪDA

  3

  4.97

  3.71

  LV030651211744

  NĪLA

  2

  5.01

  3.61

  LV018740115988

  GRAVA

  3

  4.94

  3.72

  LV030651211749

  NELLA

  1

  5.02

  3.73

  LV048491713719

  AMULA

  1

  5.16

  3.7

  LV012460216780

  GATVE

  1

  5.37

  3.72

   

   

  Pārējās LB šķirnes saglabāšanas programmā iekļautās govis atrodas nelielās piemājas saimniecībās, kas atrodas dažādos republikas novados. Šāda situācija ir nestabila un nepietiekoša, lai pietiekami intensīvi palielinātu vērtīgāko LB  šķirnes govju skaitu.

  Govs veselība ir ļoti svarīgas kritērijs ganāmpulka uzturēšanā, ko ietekmē gan daudzie vides, ģenētiskie faktori, kā arī individuāli faktori un to kombinācijas. Viens no kritērijiem ir govs kāju un nagu veselība. Govis ar spēcīgām un izturīgām kājām dzīvo ilgāk, samazinot izdevumus ganāmpulka atjaunošanai. Kāju veselību un izturību lielā mērā  nosaka  ģenētiskie faktori, kurus pēcnācēji pārmanto no saviem vecākiem. LB šķirnes govīm raksturīgi melnas krāsas nagi, kas pēc novērojumiem ir daudz izturīgāki nekā baltās krāsas nagi, kas ir HM, ZS šķirnes govīm. Latvijas brūnās šķirnes govis kāju izturību ieguvušas pielāgojoties vietējiem turēšanas apstākļiem. Govis vasarā parasti tiek laistas ganībās, dienā mērojot vairākus kilometrus. Daudzu paaudžu laikā, dzīvnieku  dabīgās  izlases rezultātā, ir palikuši izturīgākie dzīvnieki, kas turpina nodot vēlamās īpašības nākamām paaudzēm. Pašreizējā situācijā LB šķirnes govju skaits strauji samazinās un līdz ar to tiek apdraudēta tā dzīvnieku populācijas daļa, kas raksturojas izturīgām, veselīgām kājām un nagiem.

  Šķirnes saglabāšanos  ietekmē tās spēja atražot nākamās paaudzes. Starp šķirnēm ir vērojamas zināmas atšķirības. Salīdzinot  LB  un Latvijā populārākās šķirnes - HM šķirnes reģistrētos rādītājus, redzam, ka LB šķirnes telēm vidējais vecums 1. reizi apsēklojot ir 19.9 mēneši, bet HM 18,1 mēneši. LB šķirnes teles vecumu  pirmo reizi apsēklojot sasniedz par 1.8 mēnešiem vēlāk nekā Holšteinas šķirnes teles. Šis rādītājs liecina par to, ka LB šķirne nav tik ātraudzīga kā HM, taču šim rādītājam ir būtiska saistība ar kopējo mūža ilgumu, kas tiks analizēts turpmāk.

              LB šķirnes pirmpienes atnesās vidēji 28,7 mēnešu vecumā, bet HM  27.2 mēnešos, tātad starpība ir 1,5 mēneši. Vecums uz pirmo apsēklošanu un atnešanos ir atkarīgs no kvalitatīvas telīšu izaudzēšanas, estrus monitoringa un to ietekmē apsēklošanas reižu skaits, lai iestātos grūsnība. Pēdējos gados šī rādītāja starpība ir nedaudz  mazinājusies no 1.8  uz 1.5 mēnešiem par labu LB šķirnei.

  Kopumā LB un HM  šķirnes telēm grūsnības iestāšanās norit līdzīgi, proti ap  1.5  apsēklošanas reizēm uz grūsnību. Savukārt govīm apsēklošanas reižu skaits uz grūsnību vidēji republikā ir 1,7 reizes LB un 2,1 attiecīgi HM šķirnes govīm, tātad LB šķirnes govīm, lai iestātos grūsnība, izmanto vidēji par 0.4 apsēklošanas reizēm mazāk nekā HM šķirnes govīm. Palielinoties sēklošanas reižu skaitam, rodas lielāki ekonomiskie izdevumi, palielinās laktācijas garums, pagarinās starp-atnešanās periods, pārsniedzot 365 dienas. Šis periods veidojas no 305 slaukšanas dienām un 60 cietstāves dienu summas. Ja šo periodu pārsniedz, tad govs mūžā neiegūst tik daudz piena, kā tad, ja govs atnesās katru gadu pēc iespējas tuvāk 365 starp atnešanās dienām.

  LB šķirnes govis par 1,5 gadiem (7,5 gadi) dzīvo ilgāk nekā HM šķirnes govis (5,7 gadi). Tas nozīmē, ka LB govis ilgāk ražo pienu, palielinot mūžā saražoto piena daudzumu. Govs mūža ilgums ietekmē arī finansiālos izdevumus ganāmpulka atjaunošanai. Vienas teles izaudzēšana, līdz pirmās atnešanās vecumam, izmaksā ap 1300 eiro. Salīdzinoši īsais govs mūžs palielina izdevumus ganāmpulka dzīvnieku skaita uzturēšanai. Ganāmpulks, kas veidots no LB šķirnes govīm, patērē mazāk finansiālos līdzekļus tā atjaunošanai, salīdzinājumā ar citām šķirnēm.

  Saskaņā ar reģistrētajiem datiem, mūsu ganāmpulkos LB šķirnes govīm dzemdības norit par 4 %  vieglāk salīdzinājumā ar HM šķirnes govīm. Dzemdību norise atstāj zināmu ietekmi uz govs veselību pēcatnešanās periodā. Govis, kuras atnesās bez palīdzības, nerada problēmas ganāmpulka īpašniekam, kas ir ļoti svarīgs faktors ganāmpulka uzturēšanā. Tām sekmīgi norit involūcija, tās var sekmīgi apsēklot plānotajā laikā, nodrošinot optimālo starpatnešanās periodu, kas jau kā iepriekš tika  minēts ir saistībā ar  govs mūža ražību.

  LB govju skaits ir strauji mazinājies tieši pēdējos gados, bet citu šķirņu govju skaits ir pieeaudzis (1.att.). Lielu daļu piena šķirņu govju populācijā pašlaik ieņem dažādu šķirņu krustojumu dzīvnieki, kuriem nav šķirnes nosaukuma, bet piešķirts apzīmējums XP. Šādiem dzīvniekiem nav stabilu labo īpašību nodošanas spēju uz saviem pēcnācējiem. Lai gan jāatzīst, ka krustojuma dzīvnekiem sporādiski var novērot augstākus izslaukuma rādītājus nakamajās paaudzēs, tomēr tiem nepiemīt stabilas vēlamo eksterjera un atražošanas rādītāju pārmantojamības.  

  Efektīvākai, intensīvākai LB dzīvnieku skaita stabilizēšanai un šķirnes saglabāšanai, kā arī Ciltsdarba programmas sekmēšanai, jāpielieto mūsdienīgas tehnoloģijas, kā embriju iegūšana un transplantācija.

  tabula

  1. Attēls. LB, HM un XP govju   skaita dinamika Latvijā kopš 1990.gada

   

  Tā nodrošinātu efektīvu vērtīgāko LB šķirnes dzīvnieku straujāku pavairošanu un novērstu kritisko situāciju populācijas apjoma un izsīkušo ģenētisko resursu ziņā.  Metode pamatojas uz iespēju izmantot ģenētiski augstvērtīgu govi par embriju donoru. Inducētas superovulācijas gadījumā govi mākslīgi apsēklojot, iegūst nevis vienu embriju un attiecīgi vienu pēcnācēju gadā, bet multiplās ovulācijas dēļ apsēklojums rezultējas ar vairākiem embrijiem, kurus pēc iegūšanas var pārnest uz ģenētiski mazvērtīgākiem sinhronizētiem recipientiem, vai dziļi sasaldēt un veidot embriju banku turpākām vajadzībām nākotnē. Atkarībā no pielietotajiem medikamentiem šādu procedūru var vai nu atkārtot, vai arī govi turpmāk apsēklo mākslīgi un reproducēt ierastajā veidā.

  Lai realizētu genofonda saglabāšanas programmu, sākotnējais darbs notiek ar datubāzes informācijas analizēšanu. Tiek izskatīti ganāmpulki, meklēti atbilstošie dzīvnieki, kas raksturojas ar šķirnei atbilstošu izcelšanos, produktivitāti, eksterjera, atražošanas un veselības rādītājiem. Atrastie potenciālie dzīvnieki ir jāizvērtē dabā, vai tie ir tipiski šķirnei, vai nav neatbilstoša ķermeņa attīstība, iegūtas traumas, jānovērtē vispārējais un reproduktīvās sistēmas veselības stāvoklis, kā arī jāpievērš uzmanība ēdināšanas, turēšanas un kopšanas kvaliātei. LB šķirnes govju atbilstību šķirnei nosaka citu šķirņu asins piejaukums un tā īpatsvars, kas tiek izteikts procentos. Piemēram, ja LB šķirnes govs satur  šādu šķirņu apvienojumu kā LB 34.38%, SV 25.00%, TP 15.62%, LZ 10.94%, HM 7.81%, AN 6.25%, teorētiski  nevar apgalvot, ka šāda govs ir vērtīga šķirnes pavairošanai, kaut arī  izslauktais piena  daudzums ir ievērojami liels. Šāds dzīvnieks ir  jāizvērtē dabā un tikai tad, ja atbilst šķirnei raksturīgām īpašībām, ir izmantojams šķirnes pavairošanai. Vairums gadījumos citu šķirņu klātbūtne izmaina nevēlamā virzienā Latvijas brūnās šķirnes tipiskās pazīmes, ja tās pasliktinās salīdzinot ar iepriekšējo  paaudžu rādītājiem. Šādām govīm ir zema ģenētiskā spēja nodot vēlamās īpašības saviem pēcnācējiem. Šādas govis nav izmantojamas pavairošanai. Tai pašā laikā ir govis, kuras ar dažādu citu šķirņu asins piejaukumu, spēj nodrošināt šķirnes tipiskās pazīmes un tās nodot nākamajām paaudzēm. Šādas govis ir ļoti vērtīgas šķirnes turpināšanai. Tāpēc ir jāveic ievērojams darbs Latvijas brūnās šķirnes govju populācijas izvērtēšanā un vērtīgo dzīvnieku atlasē.

   

  Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā ( ievietots 05.01.2018 )

  Seko mums

  Meklējiet mūs šeit  Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība


  Republikas laukums 2 Rīga, 

  LV-1010


  +371 67298723

  +371 29173811