Latvijas Šķirnes Dzīvnieku Audzētāju Savienība , Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Reģ. Nr. 40003134620, Tel. 67298723

Plāksnīte 2

 

simbolika1 

Govju ģenētisko resursu saglabāšana,

Latvijā pielietojot embriju

transferenci un ar to saistītās

biotehnoloģijas ( BioReproLV)

Projekta numurs:   1.1.1.1/16/A/025

Latvijas vietējās izcelsmes govju šķirnes kā Latvijas Brūnā (LB) un Latvijas Zilā (LZ) pasaulē citur nav - tās ir unikālas. Arī labākie un tipiskākie sarkano piena šķirņu grupas dzīvnieki ir jāsaglabā kā gēnu rezerve, lai nākotnē šīs šķirnes nacionāli un starptautiski nebūtu jāatzīst par izmirstoši apdraudētām populācijām. Veidojot ģenētiski pamatotus, uz dzīvnieku selekcijas likumiem balstītus pārojumus, embriju transferences (ET) ceļā salīdzinoši īsā laika periodā ir iespējams iegūt un pavairot izcilu ģenētiskā materiāla potenciālu. Jau pirms 10 gadiem Dānijas zinātnieki interesējās par tīršķirnes Dāņu Sarkanās (DS) dziļsaldētā bioprodukta pieejamību uzkrājumos Latvijā. Šis fakts ir apliecinājums tam, ka projekta uzdevuma realizācijai var paredzēt starptautisku nozīmīgumu. Projekta mērķis ir īstenojams, kamēr vēl ir pieejams bioloģiski daudzveidīgs dzīvu sievišķā dzimuma dzīvnieku ģenētiskais potenciāls.

Projekta mērkis ir Latvijā audzējamo sarkano piena šķirņu govju ģenētiskās daudzveidības saglabāšana, šo dzīvnieku populācijas pavairošana, LB un LZ šķirnes genofonda saglabāšanas stabilizēšana pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas metodes.

Lauksaimniecības Datu Centra (LDC) aktuālo ciltsdarba programmu klāstā ir „Latvijas Brūnās šķirnes govju ģenētisko Resursu saglabāšanas programma no 2014.gada un turpmāk” un „Latvijas Zilās govju šķirnes saglabāšanas programma 2016 − 2026”. Programmas tiek organizētas, lai saglabātu nepārveidotas šīs šķirnes, kādas tās bija pirms citu šķirņu asins pieliešanas. Ir izveidotas atsevišķas dzīvnieku grupas, kas tiek uzturētas slēgtā populācijā. Šie dzīvnieki ir LB un Latvijas LZ ģenētiskie resursi, vērtīga gēnu rezerve Latvijā audzējamo govju populāciju izkopšanai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.

Pēc Eiropas Embriju Transferences asociācijas 2015.gada septembra datiem 20 ES valstīs, kā arī Krievijā un Kazahstānā tiek veikta ET un ar to saistītās tehnoloģijas slaucamajām, gaļas un krustojumu govīm. Saskaņā ar šiem datiem, Bosnija Hercegovina, Horvātija, Grieķija, Turcija un Latvija ir valstis, kurās šī nozare nav attīstīta.

Projekta darbības rezultātā tiks izveidots pamats ET un saistīto biotehnoloģiju pielietošanai Latvijā arī turpmāk, un, LLU VMF būs ielikta bāze turpmākajam darbam šajā nozarē, kā arī zinātniskam pētījumu laukam.

Projekta norises rezultātā būs pamats, kas dos iespēju apmācīt jaunus speciālistus šajā nozarē, jo pašlaik šo metožu un manipulāciju pielietošana mācību programmas ietvaros studentiem tiek pasniegta tikai teorētiskā līmenī.

Vadošais partneris: Latvijas Lauksaimniecības universitāte                     

Sadarbības partneri: SIA "Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība"

Projekta uzsākšanas datums:  01.04.2017

Projekta beigu datums: 31.03.2020

 

Projekta mērķis:

Latvijā audzējamo sarkano piena šķirņu govju ģenētiskās daudzveidības saglabāšana, šo dzīvnieku populācijas pavairošana, LB un LZ šķirnes genofonda saglabāšanas stabilizēšana pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas metodes.

 

Projekta vadītājs: Ilga Šematoviča

 

Projekta atslēgvārdi: BioReproLV

Projektu iesniegumu atlases nolikums ( ievietots 06.07.2017 )

06.07.2017.                                                  

1.pielikums

Projektu iesniegumu atlases nolikumam

                               2015 02 17 PR ESfondi 3

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta iesniegums

Projekta nosaukums:

Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas. BioReproLV. 

Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums:

1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā”

1.1.1.1. pasākums “Praktiskās ievirzes pētījumi”

Projekta iesniedzējs:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)

Reģistrācijas numurs/ Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:

Reģ.Nr. 90000041898

Projekta iesniedzēja veids:

Projekta iesniedzēja tips (saskaņā ar regulas 651/2014 1.pielikumu):

      N/A

Valsts budžeta finansēta institūcija

Projekta iesniedzēja klasifikācija atbilstoši Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE:

NACE kods

Ekonomiskās darbības nosaukums

72.11

LR augstākās izglītības un zinātnes valsts iestāde ar atvasinātas publiskas personas statusu,

kura īsteno zinātniskos pētījumus un uz tiem balstītas akadēmiskās un profesionālās studiju programmas.

Juridiskā adrese:

Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr.: Lielā iela 2, Jelgava

Republikas pilsēta

Novads

Novada pilsēta vai pagasts

Pasta indekss: LV - 3001

E-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tīmekļa vietne:  http://www.llu.lv/

Kontaktinformācija:

Kontaktpersonas Vārds, Uzvārds   Ilga Šematoviča

Ieņemamais amats: docente, LLU VMF Klīniskais institūts

Tālrunis: +371 29 414 386

E-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

1.1.     Projekta kopsavilkums:  projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti .

 

Projekta mērķis:

Latvijā audzējamo  sarkano piena  šķirņu govju ģenētiskās daudzveidības saglabāšana, LB un LZ šķirnes genofonda saglabāšanas stabilizēšana pielietojot embriju transferenci un ar to saistīto biotehnoloģijas metodes.

 

Galvenās darbības:

1.            Iesaistīto speciālistu, darbinieku apmācība, kvalifikācijas celšana embriju transferences un ar to saistīto biotehnoloģiju jomā.

2.            Izveidot embriju iegūšanas, pārnešanas un kriokonservācijas vajadzībām piemērotu laboratoriju.

3.            Sadarbībā ar Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienības un Šķirnes Latvijas Zilā govs saglabāšanas apvienības speciālistiem izvēlēties ģenētiski pamatotu vaislinieku un donorgovju atlasi. 

4.            Veikt embriju donorgovju un recipientu klīnisko, laboratisko izmeklēšanu un sagatavošanu embriju iegūšanai un transferencei.

5.            Embriju iegūšana, kvalitātes noteikšana, kriokonservācija.

6.            Iegūto pēcnācēju ģenētiskās identitātes apstiprināšana un uzskaite Ciltsdarba likumā noteiktajā kārtībā.

7.            Kriokonservēto embriju uzglabāšana embriju bankā turpmakajai ģenētiskās programmas realizēšanai Latvijā.

Ilgums: 3 gadi

Kopējās izmaksas: 350 000 EUR

Plānotie rezultāti:

1.            Latvijā būs apmācīti speciālisti ET un ar to saistītām biotehnoloģijām.

2.            Būs izveidota laboratorija, sagādātas iekārtas, aprīkojums turpmākai ET un ar to saistīto biotehnoloģiju veikšanai, arī lai sekmētu Valsts Ciltsdarba likuma realizāciju.

3.            Būs izveidots pamats, bāze LLU VMF apmācīt jaunus speciālistus šajā jomā.

4.            Būs izveidota kriokonservēto embriju banka turpmākai ģenētiskās programmas realizācijai Latvijā, arī ģenētisko resursu zinātniskām vajadzībām.

5.            Būs iespējas attīstīt tādas biotehnoloģijas olšūnu iegūšana, kultivēšana, in vitro apaugļošana.

6.            Tiks radīti apstākļi tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai lopkopības nozarē.

1.1.1.     Projekta kopsavilkuma īss apraksts

Govju šķirnes LB un LZ ir unikālas, citur pasaulē neeksistējošas Latvijas vietējās izcelsmes govju genofonds. Arī labākie un tipiskākie sarkano piena šķirņu grupas dzīvnieki ir jāsaglabā gēnu rezerve, lai nākotnē šīs šķirnes nacionāli un starptautiski nebūtu jāatzīst par izmirstoši apdraudētām populācijām. Veidojot ģenētiski pamatotus, uz dzīvnieku selekcijas likumiem balstītus pārojumus, embriju transferences ceļā  salīdzinoši īsā laika periodā ir  iespējams iegūt un pavairot izcilu ģenētiskā materiāla potenciālu.

Jau pirms 10 gadiem Dānijas zinātnieki interesējās par tīršķirnes Dāņu Sarkanās (DS) dziļsaldētā bioprodukta pieejamību uzkrājumos Latvijā. Šis fakts ir apliecinājums tam, ka projekta uzdevuma realizācijai var paredzēt starptautisku nozīmīgumu.

Projekta mēŗkis ir reāli īstenojams, kamēr vēl ir pieejams bioloģiski daudzveidīgs dzīvu sievišķā dzimuma dzīvnieku ģenētiskais potenciāls.

ERAF projekta BioReproLV ieviešanas aktualizētā informācija

Projekta ieviešanas aktualizētā informācija par decembri, 2018

07.01.2019

SEARMET noslēguma konference "Animal reproduction,

3. darba gr. pēc 1.dienas
3. darba gr. pēc 1.dienas
technology and welfare" – piedalīšanās.
03.12.2018 08:00 - 04.12.2018 18:00
Kreutzwaldi 1 Tartu, Igaunija
http://searmet.emu.ee/calendar/kalender/2018-12-03/final-conference-animal-reproduction-
technology-and-welfare/
( skat. 1.- 5. attēli )
 Dānijas Sarkanās šķirnei tipisko govju individuālo rādītāju atlase LDC datu bāzē
Alsungas, Ugāles , Cēsu, Siguldas , Ogres novadā embriju iegūšanai tuvāko divu
mēnešu laika periodam. Pavisam atlasītas 7 govis LV038050416013,
LV038050416020 z/s Grunduļi; LV032715113776, LV032715115000 z/s
Zvaigznītes; LV050311212419, LV050311211861, LV050311212056 SIA Lejnieki.
 Latvijas Zilās šķirnei tipisko govju individuālo rādītāju atlase LDC datu bāzē, šķirņu
datu analīzes veikšanai. Talsu nov. atlasītas šķirnei tipiskas 2 govs LV042582619504
s-bā Hedviga Āboltiņa un LV042595513955 z/s “Jaunsniķeri” Talsu nov.
 Latvijas Zilās šķirnei tipisko govju individuālo rādītāju atlase LDC datu bāzē, šķirņu
datu analīzes veikšanai. Saldus nov., atlasīta šķirnei tipiska 1 govs LV050058513984
s-bā z/s “Zviedri” Aizputes nov. un 1 govs LV024101110521 Aivara Izkapts s-bā,
Pāvilostas nov.
 Turpinās variantu izvērtēšana par donoru un recipientu identifikāciju un
6. DS - potenc. donors ZEMENE
6. DS - potenc. donors ZEMENE

 reģistrēšanu LDC datu bāzē.

 BIOR laboratorijā iesniegti DNS ekspertīzēm matu paraugi četrām
donorgovīm.
 Dānijas Sarkanās šķirnes potenciālo donorgovju izmeklēšana un protokola
sagatavošana govju superovulācijai, pamatojoties uz dzīvnieku dabīgo
dzimumciklu :
z/s “Grunduļi “ - Zemene LV038050416013, Bole LV038050416020;
z/s “Zvaigznītes” – Taurīte LV032715113776, Austrālija LV032715115000.
( skat. 6. – 10. attēli )
 Izdevās vienoties trijās saimniecībās par 9 telīšu -recipientu izmantošanu ET
un notika vizīte, lai izmeklētu un izvērtētu potenciālos recipientus.
( skat. 11. attēls)

1. Programma - 3.dec.
2. Programma - 4.dec.
3. darba gr. pēc 1.dienas
4. pieredzes apmaiņa diskusijās ar prof. J.Kurikinu
5. darba gr. prezentāciju starplaikā
6. DS - potenc. donors ZEMENE
7. ZEMENE meklējas
8. ZEMENE -portrets
9. DS - potenc. donors TAURĪTE
10. DS - potenc. donors AUSTRĀLIJA
11. Zasa - viena no potenc. recipentiem
 • 1. Programma - 3.dec.
 • 2. Programma - 4.dec.
 • 3. darba gr. pēc 1.dienas
 • 4. pieredzes apmaiņa diskusijās ar prof. J.Kurikinu
 • 5. darba gr. prezentāciju starplaikā
 • 6. DS - potenc. donors ZEMENE
 • 7. ZEMENE meklējas
 • 8. ZEMENE -portrets
 • 9. DS - potenc. donors TAURĪTE
 • 10. DS - potenc. donors AUSTRĀLIJA
 • 11. Zasa - viena no potenc. recipentiem
 • info par novembra mēnesi

  Projekta ieviešanas aktualizētā informācija par novembri, 2018

  5
  5
  Latvijas zilās šķirnes tipisko govju individuālo rādītāju atlase LDC datu bāzē, šķirņu datu analīzes veikšanai: 

  • Rucavas nov., atlasītas šķirnei tipiskas 2 govis LV024696613277,LV024696613281 Z/S TIMBRAS Rucavas nov.
  • Madonas nov., atlasītas šķirnei tipiska 2 govs LV030431710030 s-bā SARMĪTE CAUNE  un LV030891010936  s-bā  INESE PODIŅA Madonas  nov.
  • Rīgas nov., atlasīta šķirnei tipiska 1 govs LV024722210099 RĪGAS NAC. ZOOLOĢISKAIS DĀRZS, Rīga
  • Raunas nov., atlasītas šķirnei tipiska 2 govs LV008061310690 un   LV008061310731  Z/S SKOLIEŠI,  Raunas nov.

  Turpinās darbs ar LDC par donoru un recipientu identifikāciju un reģistrēšanu  kopējā datu bāzē.

  Pieredzes apmaiņas vizīte reproduktīvās medicīnas centrā  EMBRIONS, Rīga, lai uzklausītu pieredzējušus humānās medicīnas speciālistus par pieredzi embriju dziļsaldēšanā un atkausēšanā, kā arī izvērtētu to vitalitāti pēc atkausēšanas (skat. 1. – 3. attēlos).

  Salaspils novadā, ievērojot telītes-recipienta dabīgo dzimumciklu, tika veikta embrija transplantācija ( skat. 4. attēlu).

  Vizīte Saldus nov. SIA “Pampāļi” un SIA “Saldus Druva” , lai izvērtētu potenciālos recipientus un vienotos par to izmantošanu ET.

  SIA “Pampāļi” - embriju transference no 3 donorgovīm uz  8 recipientiem; viens no  tiem - SIA Saldus Druva novietnē ( skat. 5. – 9. attēlos).

  Uzsākta viena recipienta sagatavošana dziļsaldēta DS šķirnes embrija implantēšanai Ikšķiles novada saimniecībā.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • ERAF BioReproLV projekta izpilde - OKTOBRIS 2018 (2)

  Embriju transferences pasākums 26.oktobrī "MPS LLU Vecauce"

  Embriju identificēšana un novērtēšana
  Embriju kriokonservācija jeb dziļsaldēšana
  Izskalošanas procedūra 1
  Izskalošanas procedūra 2
  Izskalošanas procedūra 3
 • Embriju identificēšana un novērtēšana
 • Embriju kriokonservācija jeb dziļsaldēšana
 • Izskalošanas procedūra 1
 • Izskalošanas procedūra 2
 • Izskalošanas procedūra 3
 • Projekta ieviešanas aktualizētā informācija 01.10.2018. – 31.10.2018.

  Projekta ieviešanas aktualizētā informācija

  01.10.2018. – 31.10.2018.

  Latvijas Zilās šķirnes grupas tīršķirnes govsŠinī periodā tika sagatavota iesniegšanai partneru daļa projekta vidusposma atskaitei – tas bija svarīgi projekta turpināšanai!

  Sinerģijas,  un izmantoto dzīvnieku pārskatu gatavošana.

  Turpinās, kā jau ierasti, ģenētiski atbilstošo dzīvnieku atlase:

  • Latvijas zilās šķirnes tipisko govju individuālo rādītāju atlase LDC datu bāzē, šķirņu datu analīzes veikšanai. Ventspils  nov.  izvērtēti 50  ganāmpulki, atlasīta šķirnei tipiska 1 govs LV022389810068 s-bā  LV0505544.
  • Latvijas brūnās šķirnes govju LV 010610219912 un LV 010610219971 izvērtēšana ZKS "Veiskupiški" Daugavpils novadā. Novērtējums -abas govis atbilst embriju iegūšanai projekta vajadzībām.
  • "Latvijas zilās šķirnes tipisko govju individuālo rādītāju atlase LDC datu bāzē, šķirņu datu analīzes veikšanai. Preiļu nov. izvērtēti 49 ganāmpulki, atlasīta šķirnei tipiska 1 govs LV034597310077 PREIĻU novadā.
  • "Latvijas zilās šķirnes tipisko govju individuālo rādītāju atlase LDC datu bāzē, šķirņu datu analīzes veikšanai. Vārkavas nov.  izvērtēti 57 ganāmpulki, atlasīta šķirnei tipiska 1 govs LV034162610139 VĀRKAVAS novadā.

  Individuālā apsēklošanas plāna sastādīšana SIA Pampāļi Dānijas sarkanās šķirnes govīm LV05555511461,  LV05555511277 un LV05555510649  embriju iegūšanai.Sagatavošanās embriju transferencei

  1. oktobrī SLAMPES pag. z/s "Griezes" - donorgovs LZ Cipra LV044490310056 (protokols uzsākts 1.09.2018) embriju izskalošana, embriju identificēšana, iestādīšana 2 recipientos.
  2. oktobrī LLU MPS VECAUCE notika embriju transference 3 donorgovīm: LB LV030660116710 Amora, LB LV012460217636 Roma, LB LV012460219033 Līva

  (protokols uzsākts 17.09.2018.), kā arī embriju identificēšana un  embriju iestādīšana  3 recipientos.  Daļa embriju tika dziļsaldēti, lai veidotu pagaidu uzkrājumu  embriju bankā, un pie izdevības iestādītu telēm - recipientiem, kurām tiks novērots dabīgās meklēšanās cikls.

  1. oktobrī Salaspils novada saimniecībā uzsākta viena recipienta sagatavošana embrija iestādīšanai no projektā iegūto dziļsaldēto embriju bankas krājumiem.

  BioReproLV izpilde I. ceturksnī ( ievietots 06.07.2017 )

  06.07.2017.    

   

  karte
  karte
         BioReproLV izpilde I. ceturksnī 

     Drīz jau būs pagājuši 3 mēneši kopš projekta uzsākšanas. Sākumposmā tika daudz laika veltīts dokumentācijas noformēšanai,  zemsliekšņa iepirkuma organizēšanai, atbilstoši 

  ERAF projektu vadlīnijām;   ir sākusies mākslīgās apsēklošanas instrumentu un darba aprīkojuma iegāde, tiek slēgti līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem un donorgovju īpašniekiem.

  Lai gūtu vizuālu priekšstatu par darba objektu attālumiem un izvietojumu, Latvijas kartē iezīmējām vietas, kur atrodas potenciālās donorgovju saimniecības.

  Padarītais ciltsdarbā : 

  • Programmas izstrāde govju ģenētisko resursu saglabāšanai Latvijā, pielietojot embriju transferenci; detalizēti precizēts Programmas mērķis vērtīgāko govju šķirņu saglabāšanai, izstrādāti uzdevumi, kas veicami Programmas realizēšanai:
  1. a) padziļināts Latvijā audzējamo sarkano šķirņu govju grupas raksturojums, kā Latvijas brūnā, Angleras un Dānijas sarkanā, Holšteinas sarkanraibā;  kā arī Latvijas zilā govju šķirne
  2. b) analizēta un apkopota informācija par minēto govju šķirnēm 2016. gadā,    noteiktas saglabājamās un pavairojamās šķirnes
  3. c) izstrādāti šķirņu atlases kritēriji
  4. d) izstrādāti kritēriji saglabājamo šķirņu pavairošanai.

   

  • Programmā noteikto saglabājamo govju šķirņu rādītāju izvērtēšana pēc dzīvnieku teritoriālās izvietojuma, šķirņu vēsturiskās veidošanās un savstarpējās šķirņu ietekmes kopējās govju populācija pastāvēšanā.

   

  • Dzīvnieku datu bāzes analīze, lai noskaidrotu pieejamo informāciju Programmas darba realizēšanai par dzīvnieku izcelšanos, produktivitātes rādītājiem, informācijas apstrādes iespējām.

   

  • Vaislas buļļu apzināšana saglabājamo govju šķirņu ģenētiskās kvalitātes uzturēšanai, kuru bioprodukta banka glabājas Kurzemes, Siguldas un Latgales Ciltslietu un mākslīgās apsēklošanās stacijās: šķirnes, dzīvnieku skaits, pieejamais bioprodukta apjoms.

   

  • Uzsākta potenciālo donorgovju ciltsvērtības izvērtēšana uz vietas saimniecībās.

   

  BioReproLV izpilde II. ceturksnī ( ievietots 05.10.2017 )

  05.10.2017.   

  Lopkopības izstādē Vecaucē
  Lopkopības izstādē Vecaucē
          BioReproLV izpilde 2. ceturksnī

    Ir pagājis pirmais pusgads kopš projekts startējis; darba grupa pieslīpējusies un sastrādājusies.

  Padarītais ciltsdarbā :

  • Joprojām turpinās potenciālo donorgovju ciltsvērtības izvērtēšana uz vietas saimniecībās,
  • Ir noslēgti vairāki sadarbības līgumi ar īpašniekiem par donorgovju un recipientu izmantošanu projektā,
  • pabeigta mākslīgās apsēklošanas instrumentu un aprīkojuma iegāde,
  • no Latgales CMAS ir iegādāta LB šķirnes genofonda saglabāšanas mērķim paredzētā bioprodukta pirmā porcija.
  • Dundagas novada zemnieku saimniecībā septembrī uzsākta 2 donorgovju un 5 recipientu sagatavošana embriju izskalošanas un transplantācijas mēģinājumam,
  • BIOR laboratorijā ir iesniegti 14 spalvu un 2 genofonda buļļu spermas paraugi DNS ekspertīzei,
  • Vecaucē šī gada “Govju svētkos” ERAF projekta BioReproLV vadošo partneri LLU Veterināro fakultāti atbalstījām ar reklāmas banera izgatavošanu.
  • Sagatavota publikācija presē “ Latvijas Brūnās govju šķirnes nozīme kopējā piena šķirņu populācijā un genofonda efektīva pavairošana izmantojot embriju transferenci”

  2. Sarkano šķ. ganāmpulks
  3. Latvijas Brūnās šķ. genofonda telīte
  4. Latvijas Zilās šķ. genofonda telīte
  5. Djuāra trauks bioprodukta uzglabāšanai
  7. MA instrumenti un aprīkojums gaida pielietojumu
  Baneris BioRePro
  Lopkopības izstādē Vecaucē
  karte
 • 2. Sarkano šķ. ganāmpulks
 • 3. Latvijas Brūnās šķ. genofonda telīte
 • 4. Latvijas Zilās šķ. genofonda telīte
 • 5. Djuāra trauks bioprodukta uzglabāšanai
 • 7. MA instrumenti un aprīkojums gaida pielietojumu
 • Baneris BioRePro
 • Lopkopības izstādē Vecaucē
 • karte
 • BioReproLV izpilde III. ceturksnī ( ievietots 05.01.2018 )

  BioReproLV izpilde 3. ceturksnī

   05.01.2018. 

   (okt.–dec.)

  SEMINĀRS -1
  SEMINĀRS -1
      Kopš projekts startējis ir pagājuši 9 mēneši;  izveidota komanda un iegādāts aprīkojums, lai praktiski veiktu donorgovju un telīšu jeb recipientu sagatavošanu, sinhronizāciju, lai iegūtu embrijus un veiktu govīm ET . Trešajā ceturksnī arī reāli tehniski tika uzsākti priekšdarbi projekta galvenā mērķa sasniegšanai:

  • turpinās potenciālo donorgovju ciltsvērtības izvērtēšana uz vietas saimniecībās;
  • turpinās sadarbības līgumu slēgšana ar īpašniekiem par donorgovju un recipientu izmantošanu projektā;
  • no Kurzemes CMAS ir iegādāta LB šķirnes genofonda saglabāšanas mērķim paredzētā bioprodukta porcija donorgovju mākslīgai apsēklošanai šinī ceturksnī;
  • BIOR laboratorijā tika iesniegti vēl 4 paraugi DNS ekspertīzei;
  • Dundagas novada zemnieku saimniecībā 6. oktobrī divām donorgovīm  tika izdarīts embriju izskalošanas mēģinājums; novembrī šie dzīvnieki tika mākslīgi apsēkloti pēcnācēju iegūšanai klasiskā veidā;
  • novembrī 4 s-bās Barkavas, Madonas un Rugāju novados tika uzsākta 4 donorgovju un 10 recipientu izmeklēšana un sagatavošana superovulācijai;
  • dzīvnieki tika pastiprināti novēroti, lai katram no tiem noteiktu ārējo meklēšanās pazīmju intensitāti;
  • kā plānā paredzēts, 13. decembrī 4 sagatavotajām govīm tika veikta embriju izskalošana, vispirms ar USD aparatūru izmeklējot, katrai no viņām konstatēta superovulācija, taču mikroskopiski izmeklējot, skalojamajā šķīdumā embriji netika atrasti. Konkrētais rezultāts negatīvs, taču projekta komandai vairojas praktiskā pieredze, papildinās zināšanas, notiek varbūtējo kļūdu izvērtēšana;
  • novembrī un decembrī Riebiņos, Priekuļos un Kuldīgā piensaimnieku auditorijai paredzētajos semināros notika arī ERAF projekta "Govju ģenētisko resursu saglabāšana LV, pielietojot embriju transferenci un ar to saistīto biotehnoloģijas metožu popularizēšana" ;
  • Tīmekļa vidē pieredzes apmaiņas iespēju meklēšana Skandināvijas valstu Viking Genetic kompānijā un to atsākšana ar Francijas kolēģiem kompānijā Evolution International.

  1
  2
  3
  4
  6
  7
  8
  10
  13
  14
  Dundaga - 1
  Dundaga - 2
  Dundaga - 3
  SEMINĀRS - 2
  SEMINĀRS -1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
 • 10
 • 13
 • 14
 • Dundaga - 1
 • Dundaga - 2
 • Dundaga - 3
 • SEMINĀRS - 2
 • SEMINĀRS -1
 • BioReproLV izpilde IV. ceturksnī ( ievietots 04.04.2018 )​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  BioReproLV izpilde 4. ceturksnī

   (2018. g. janv.–marts)

  04.04.2018.   

  īsi pirms embriju izskalošanas procedūras
  īsi pirms embriju izskalošanas procedūras
  Kopš projekts startējis ir pagājis 1 gads jeb 1/3 no projekta realizācijas laika.     Centrālās finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) – iestāde, kas koordinē un kontrolē ES fondu apgūšanu, veica pārbaudi janvāra mēnesī.  Šī ceturkšņa laikā pārbaudē atklātās nepilnības tika pilnībā novērstas.

  12. februārī Jelgavas veterinārajā klīnikā ar panākumiem noritēja embriju izskalošana – no Dānijas Sarkanās šķirnes govs tika iegūti 2 embriji.

  Iesniegts publicēšanai abstrakts: Ilga Šematoviča, Māris Līdaks, Ināra Kanska (2018) Resources and characteristics of gene pool of native breed Latvian Blue cow in 2017, EAAP Annual Meeting 2018, Dubrovniki, Horvātija.

  • Turpinās potenciālo donorgovju ciltsvērtības izvērtēšana datu bāzē un uz vietas saimniecībās.
  • Regulāri ceturtdienās plkst. 15:00 IT vidē Skype notiek darba grupas aktualitāšu apspriešana.
  • Turpinās iepriekš izmantoto donorgovju apsēklošana, kā paredzēts vienošanās līgumā ar govju īpašniekiem.
  • Februārī Jelgavas veterinārajā klīnikā tika uzsākta 1 donorgovs izmeklēšana un sagatavošana superovulācijai pēc protokola. Papildus tā tika novērota, lai noteiktu arī ārējo meklēšanās pazīmju intensitāti.
  • Kā paredzēts, 5. februārī donorgovs tika apsēklota un 12. februārī  tika veikta embriju izskalošana, vispirms ar USG aparatūru izmeklējot, cik lielā mērā bija iestājusies superovulācija. Mikroskopiski izmeklējot, skalojamajā šķīdumā tika atrasti 2 embriji. Viens no tiem tika iestādīts recipientam – telītei kādā tuvējā pieJelgavas saimniecībā.
  • LLU MPS “Vecauce” notika ET treniņmācības.
  • Minitüb GmbH organizētie govju embriju transplantācijas mācību kursi, kas bija paredzēti Vācijā šī gada marta mēnesī, tika pārcelti uz oktobri.

   

  001 (2)
  001 (3)
  001 (5)
  001 (6)
  001 (7)
  Astoņas dienas vecs embrijs
  0018
 • 001 (2)
 • 001 (3)
 • 001 (5)
 • 001 (6)
 • 001 (7)
 • Astoņas dienas vecs embrijs
 • 0018
 • BioReproLV izpilde V. ceturksnī ( ievietots 10.07.2018. )​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  10.07.2018.   

  LLU MPS -6
  LLU MPS -6

  • Partneris jeb Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība turpmākā projekta darbu īstenošanas vajadzībām 03.04.2018 noslēdza Vienošanās līgumu ar Saldus novada SIA "Griezes Lejnieki" par genofonda donorgovju un recipientu izmantošanu.
  • LB šķirnes potenciālo donorgovju LV040241310547 Cītara un LV040241319786 Fuzelda apsēklošanas plāna sastādīšana SIA “Griezes Lejnieki”.
  • Situācijas analīze un saskaņojuma veikšana ar “LLU MPS Vecauce” par 3 atlasīto govju (LV 030795316137 Rasa, LV012460218356 Lote, LV 018740115953 Bāzma ) izmantošanu ET vajadzībām.
  • Partneris turpina atlasīt Latvijas brūnās šķirnes govju datus ģenealoģiskās analīzes veikšanai: tika izvērtēti vairāk kā 400 ganāmpulku, bet tikai 28 dzīvnieki bija šķirnei tipiski.
  • Notiek arī Latvijas Zilās šķirnes tipisko govju individuālo rādītāju atlase LDC datu bāzē, šķirņu datu analīzes veikšanai: tika izvērtēti vairāk kā 200 ganāmpulku, bet tikai 7 dzīvnieki bija šķirnei tipiski: LV008719214868 LILE, LV000560310126 SAULE, LV044555018274 VIRGA,    LV006752210060 PIENENE, LV010215110041 SKAISTA, LV008130619764 SVĪRE, LV008130619801 LAVANDA.    
  • 8.06. - Embriju iegūšana no Latvijas brūnās šķirnes govs Lota. Embriju transplantēšana recipientos LLU MPC Vecauces ganāmpulkā (skat. attēlos)
  • 12.06. - Embriju iegūšana no Latvijas Zilās šķirnes govs Burtnieku nov. z/s “Ārņi” ( skat. attēlos)

  Piezīme:  Partnere - pētniece Ināra Kanska attaisnojošu iemeslu dēļ šinī periodā projekta aktīvajā darbībā nepiedalījās.

  LLU MPS -1
  LLU MPS -2
  LLU MPS -3
  LLU MPS -4
  LLU MPS -5
  LLU MPS -6
 • LLU MPS -1
 • LLU MPS -2
 • LLU MPS -3
 • LLU MPS -4
 • LLU MPS -5
 • LLU MPS -6
 • BioReproLV izpilde VI. ceturksnī ( ievietots 9.10.2018.)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  BioReproLV izpilde 6. ceturksnī

   (2018. g. jūlijs - septembris)

  5. Treniņmācības
  5. Treniņmācības

  • Partneris turpina atlasīt Latvijas brūnās šķirnes govju datus ģenealoģiskās analīzes veikšanai: dažādos ganāmpulkos uz vietas tika izvērtēti 4 dzīvnieki, visi bija šķirnei tipiski.
  • Turpinās Latvijas Zilās šķirnes tipisko govju individuālo rādītāju atlase LDC datu bāzē, šķirņu datu analīzes veikšanai: tika izvērtēti vairāk kā 250 ganāmpulku, bet tikai 12 dzīvnieki bija šķirnei tipiski. Atlasīto dzīvnieku izvērtēšana notiek arī uz vietas saimniecībās.
  • Dānijas sarkanās šķirnes tipisko govju individuālo rādītāju atlase LDC datu bāzē, šķirņu datu analīzes veikšanai: Skrundas, Saldus nov. Izvērtēti 47 ganāmpulki, atlasītas šķirnei tipiskas 3 govs LV055555510649, LV055555511277, LV055555511461 s-bā SIA “Pampāļi”, sagatavots līgums šo donorgovju un recipientu sagatavošanai  embriju transplantācijai novembra mēnesī.
  • Šinī periodā LB šķirnes donorgovij LV040241319442 s-bā  SIA “Griezes Lejnieki” 24. Jūlijā veica embriju transplantāciju: tika iegūti 13 embriji, no kuriem 11 embriji tiks uzglabāti dziļsaldēti, bet 2 tika iestādīti telēm – recipientiem. Vienai telei grūsnība iestājusies, otrai – nav ( skat. attēlus )          
  • Uzsākts darbs embriju iegūšanas un transferences reģistrēšanas kārtības viedošanai LDC datu bāzē.
  • 27.07. – Piedalījāmies ar stendu piensaimnieku pasākumā Vecaucē “Govju svētki 2018” ( skat. attēlā)
  • Projektā iesaistītie izkopj savas tehniskās prasmes treniņmācībās uz vietas saimniecībās ( skat. attēlā)
  • Donordzīvniekiem tiek veikti DNS testi, lai pārliecinātos par dzīvnieka izcelšanās datu atbilstību reģistrētajam LDC datu bāzē. Šim nolūkam paņemam no govs matu paraugu, kas attiecīgi jānoformē un jānosūta uz BIOR laboratoriju ekspertīzei ( skat. attēlu )

   

  Piezīme:  Partnere - pētniece Ināra Kanska ar 17.09.2018 atsākusi darbu projektā.

   

  1. Ultrasonogrāfs darbībā
  2. Embriju ķeršanas filtrs
  3. Jaunie mikroskopi tiek apgūti
  4. Stends - Govju svētki 2018
  5. Treniņmācības
  6. Matu parauga sagatavošana 1
  7. Matu parauga sagatavošana 2
  8. Matu parauga sagatavošana 3
 • 1. Ultrasonogrāfs darbībā
 • 2. Embriju ķeršanas filtrs
 • 3. Jaunie mikroskopi tiek apgūti
 • 4. Stends - Govju svētki 2018
 • 5. Treniņmācības
 • 6. Matu parauga sagatavošana 1
 • 7. Matu parauga sagatavošana 2
 • 8. Matu parauga sagatavošana 3
 •  

  Publikācijas

  Latvijas Brūnās govju šķirnes nozīme  kopējā piena šķirņu populācijā un genofonda efektīva pavairošana izmantojot embriju transferenci (05.10.2017)

  Latvijas Brūnās govju šķirnes nozīme  kopējā piena šķirņu populācijā un genofonda efektīva pavairošana izmantojot embriju transferenci

   

  Māris Līdaks*, Ilga Šematoviča

  Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība (LŠDZAS)*

  Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Veterinārmedicīnas fakultāte (LLU VMF)

   

  Latvijā ir daudzveidīgs piena govju šķirņu kopums, kas ietver Sarkano šķirņu grupai piederošās Latvijas Brūnās (LB), Dānijas Sarkanās (DS), Angleras (AN), Zviedrijas Sarkanraibās (ZS), kā arī Holšteinas melnraibās (HM) un sarkanraibās šķirnes (HS).

  Nozīmīgu lomu ieņem tieši LB govju šķirne. Tā vēsturiski veidojusies vairāk kā 100 gadu garumā Latvijas vietējā klimatā, piemērojoties vietējiem turēšanas un audzēšanas apstākļiem. LB šķirnes govīm pamatā ir sarkanbrūnas krāsas apmatojums un pieaugušu govju vidējais dzīvsvars ir 580 - 600 kg. Salīdzinot ar citām Latvijā turētajām govju šķirnēm, LB šķirnes  govis raksturojas ar labākiem rādītājiem piena tauku un proteīna ziņā, kāju un nagu izturību, atražošanas rādītājiem, mūža ilgumu.

  LB govju šķirne ir atvērta populācija citu šķirņu ” asins pieliešanai”, ar nolūku, lai palielinātu izslauktā piena daudzumu, saglabājot kvalitāti. Tādēļ šīs šķirnes govis bieži tika reproducētas izmantojot HM vai HS šķirnes vaislinieku bioproduktu. Šīs darbības dēļ pēdējos 32 gados novērota strauja LB dzīvnieku skaita samazināšanās: 1985. gadā  bija ap 500 000 govis, bet 2017. gadā 30 867 govis, no kurām pašlaik tikai ap 130 dzīvniekiem ir genofonda dzīvnieku statuss. Sakarā ar LB dzīvnieku skaita kritisko situāciju, to saglabāšanai turpmākā laika periodā, jāveic strauja, efektīva un ģenētiski pamatota dzīvnieku pavairošana. Tas līdz šim tika nodrošināts izmantojot mākslīgo apsēlošanu, kā arī dabīgi pārojot, bet šādā veidā rezultāta sasniegšanai ir nepieciešams ilgstošs laika periods, salīdzinot, ja tiktu izmantota attīstītākajās valstīs samērā plaši pielietotā embriju iegūšana un transference.

  Pateicoties LLU VMF un LŠDZAS uzsāktajam ERAF projektam Nr.:1.1.1.1/16/A/025 Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas. BioReproLV, pēc 35 gadu pārtraukuma, Latvijā ir iespēja izmantot šo metodi lokālā genofonda govju saglabāšanas programmas sekmēšanai.

  LB šķirnes govīm piena tauku saturs, tām „pielejot citu šķirņu asinis”, vēl arvien ir ievērojami augstāks nekā HM šķirnes govīm, bet piena proteīna saturs ir līdzvērtīgs HM šķirnei (1.tab.).

  1.tabula

  LB un HM šķirnes govju piena tauku un proteīna saturs pienā

  (2016.gada pārraudzības dati LDC)

  Šķirne

  Piena tauku saturs %

  Piena proteīna saturs %

     Latvijas brūnā      (LB)

  4.36

  3.36

  Holšteinas           (HM)

  3.89

  3.34

  Starpība LB/HM

  +0.47

  +0.02

   

  Veicot selekciju ar mērķi pēc lielāka izslaukuma, LB šķirnes govīm piena proteīna saturs no paaudzes uz paaudzi mazinājās, proti, 1990. gadā tas bija 3.5 - 3.6% robežās. Šī tendence ir jāaptur nākamas govju paaudzēs, tādēļ ir svarīgi pavairot LB šķirnes govis, kurām vēl ir saglabājušās ģenētiskās spējas nodrošināt augstākus piena proteīna un tauku atura rādītājus.  Tas nozīmē, ka jāveic visas LB govju šķirnes populācijas analīze, jāatlasa govis individuāla reprodukcijas plāna realizācijai ar šīs pašas šķirnes vaislas buļļiem, kuru ciltsvērtība nodrošinās iepriekšminēto rādītāju palielināšanos un stabilitāti.

  LB šķirnes govju skaita saglabāšanai ir izveidota īpaša saglabāšanas programma. Tās pamatnosacījums ir neizmantot citu šķirņu asins pieliešanu, lai nepieļautu LB tipisko pazīmju, kā augstāka piena tauku un proteīna satura, veselības un ilgmūžības rādītāju pasliktināšanos. Šajā programmā iekļaujamo dzīvnieku skaits ir neliels – 2017. gadā vien 130 dzīvnieku visā republikā. Pārējām LB šķirnes govīm ir „pielietas asinis” no  HM vai HS šķirnes, kā rezultātā ir palielinājies izslaukums, bet vienlaicīgi ir samazinājies tauku un proteīna saturs pienā. LB šķirnes, saglabāšanai ir izveidota neliela dzīvnieku grupa LLU MPS Vecauce saimniecībā. Šajā ganāmpulkā atrodas ap 30 slaucamām LB govīm un dažāda vecuma telēm.

  2.tabula

  Saglabājamo šķirņu programmā iekļauto Latvijas brūnās šķirnes govju  piena sastāvs LLU MPS Vecauce, 2016/2017. gads

  ID nr

  Vārds

  Laktācija

  Piena tauku saturs %

  Piena proteīna saturs %

  LV000247810035

  GAUJA

  1

  6.06

  3.27

  LV030651211745

  NĀTRE

  2

  5.46

  3.68

  LV030282410045

  RIKIJA

  4

  5.06

  3.54

  LV030282410050

  RĪME

  3

  4.82

  3.62

  LV061279810051

  GUSTE

  3

  4.95

  3.88

  LV060233210087

  GLORIJA

  5

  5.28

  3.83

  LV060233210028

  AMŪRA

  4

  4.33

  3.74

  LV040241311095

  DĪDA

  3

  4.97

  3.71

  LV030651211744

  NĪLA

  2

  5.01

  3.61

  LV018740115988

  GRAVA

  3

  4.94

  3.72

  LV030651211749

  NELLA

  1

  5.02

  3.73

  LV048491713719

  AMULA

  1

  5.16

  3.7

  LV012460216780

  GATVE

  1

  5.37

  3.72

   

   

  Pārējās LB šķirnes saglabāšanas programmā iekļautās govis atrodas nelielās piemājas saimniecībās, kas atrodas dažādos republikas novados. Šāda situācija ir nestabila un nepietiekoša, lai pietiekami intensīvi palielinātu vērtīgāko LB  šķirnes govju skaitu.

  Govs veselība ir ļoti svarīgas kritērijs ganāmpulka uzturēšanā, ko ietekmē gan daudzie vides, ģenētiskie faktori, kā arī individuāli faktori un to kombinācijas. Viens no kritērijiem ir govs kāju un nagu veselība. Govis ar spēcīgām un izturīgām kājām dzīvo ilgāk, samazinot izdevumus ganāmpulka atjaunošanai. Kāju veselību un izturību lielā mērā  nosaka  ģenētiskie faktori, kurus pēcnācēji pārmanto no saviem vecākiem. LB šķirnes govīm raksturīgi melnas krāsas nagi, kas pēc novērojumiem ir daudz izturīgāki nekā baltās krāsas nagi, kas ir HM, ZS šķirnes govīm. Latvijas brūnās šķirnes govis kāju izturību ieguvušas pielāgojoties vietējiem turēšanas apstākļiem. Govis vasarā parasti tiek laistas ganībās, dienā mērojot vairākus kilometrus. Daudzu paaudžu laikā, dzīvnieku  dabīgās  izlases rezultātā, ir palikuši izturīgākie dzīvnieki, kas turpina nodot vēlamās īpašības nākamām paaudzēm. Pašreizējā situācijā LB šķirnes govju skaits strauji samazinās un līdz ar to tiek apdraudēta tā dzīvnieku populācijas daļa, kas raksturojas izturīgām, veselīgām kājām un nagiem.

  Šķirnes saglabāšanos  ietekmē tās spēja atražot nākamās paaudzes. Starp šķirnēm ir vērojamas zināmas atšķirības. Salīdzinot  LB  un Latvijā populārākās šķirnes - HM šķirnes reģistrētos rādītājus, redzam, ka LB šķirnes telēm vidējais vecums 1. reizi apsēklojot ir 19.9 mēneši, bet HM 18,1 mēneši. LB šķirnes teles vecumu  pirmo reizi apsēklojot sasniedz par 1.8 mēnešiem vēlāk nekā Holšteinas šķirnes teles. Šis rādītājs liecina par to, ka LB šķirne nav tik ātraudzīga kā HM, taču šim rādītājam ir būtiska saistība ar kopējo mūža ilgumu, kas tiks analizēts turpmāk.

              LB šķirnes pirmpienes atnesās vidēji 28,7 mēnešu vecumā, bet HM  27.2 mēnešos, tātad starpība ir 1,5 mēneši. Vecums uz pirmo apsēklošanu un atnešanos ir atkarīgs no kvalitatīvas telīšu izaudzēšanas, estrus monitoringa un to ietekmē apsēklošanas reižu skaits, lai iestātos grūsnība. Pēdējos gados šī rādītāja starpība ir nedaudz  mazinājusies no 1.8  uz 1.5 mēnešiem par labu LB šķirnei.

  Kopumā LB un HM  šķirnes telēm grūsnības iestāšanās norit līdzīgi, proti ap  1.5  apsēklošanas reizēm uz grūsnību. Savukārt govīm apsēklošanas reižu skaits uz grūsnību vidēji republikā ir 1,7 reizes LB un 2,1 attiecīgi HM šķirnes govīm, tātad LB šķirnes govīm, lai iestātos grūsnība, izmanto vidēji par 0.4 apsēklošanas reizēm mazāk nekā HM šķirnes govīm. Palielinoties sēklošanas reižu skaitam, rodas lielāki ekonomiskie izdevumi, palielinās laktācijas garums, pagarinās starp-atnešanās periods, pārsniedzot 365 dienas. Šis periods veidojas no 305 slaukšanas dienām un 60 cietstāves dienu summas. Ja šo periodu pārsniedz, tad govs mūžā neiegūst tik daudz piena, kā tad, ja govs atnesās katru gadu pēc iespējas tuvāk 365 starp atnešanās dienām.

  LB šķirnes govis par 1,5 gadiem (7,5 gadi) dzīvo ilgāk nekā HM šķirnes govis (5,7 gadi). Tas nozīmē, ka LB govis ilgāk ražo pienu, palielinot mūžā saražoto piena daudzumu. Govs mūža ilgums ietekmē arī finansiālos izdevumus ganāmpulka atjaunošanai. Vienas teles izaudzēšana, līdz pirmās atnešanās vecumam, izmaksā ap 1300 eiro. Salīdzinoši īsais govs mūžs palielina izdevumus ganāmpulka dzīvnieku skaita uzturēšanai. Ganāmpulks, kas veidots no LB šķirnes govīm, patērē mazāk finansiālos līdzekļus tā atjaunošanai, salīdzinājumā ar citām šķirnēm.

  Saskaņā ar reģistrētajiem datiem, mūsu ganāmpulkos LB šķirnes govīm dzemdības norit par 4 %  vieglāk salīdzinājumā ar HM šķirnes govīm. Dzemdību norise atstāj zināmu ietekmi uz govs veselību pēcatnešanās periodā. Govis, kuras atnesās bez palīdzības, nerada problēmas ganāmpulka īpašniekam, kas ir ļoti svarīgs faktors ganāmpulka uzturēšanā. Tām sekmīgi norit involūcija, tās var sekmīgi apsēklot plānotajā laikā, nodrošinot optimālo starpatnešanās periodu, kas jau kā iepriekš tika  minēts ir saistībā ar  govs mūža ražību.

  LB govju skaits ir strauji mazinājies tieši pēdējos gados, bet citu šķirņu govju skaits ir pieeaudzis (1.att.). Lielu daļu piena šķirņu govju populācijā pašlaik ieņem dažādu šķirņu krustojumu dzīvnieki, kuriem nav šķirnes nosaukuma, bet piešķirts apzīmējums XP. Šādiem dzīvniekiem nav stabilu labo īpašību nodošanas spēju uz saviem pēcnācējiem. Lai gan jāatzīst, ka krustojuma dzīvnekiem sporādiski var novērot augstākus izslaukuma rādītājus nakamajās paaudzēs, tomēr tiem nepiemīt stabilas vēlamo eksterjera un atražošanas rādītāju pārmantojamības.  

  Efektīvākai, intensīvākai LB dzīvnieku skaita stabilizēšanai un šķirnes saglabāšanai, kā arī Ciltsdarba programmas sekmēšanai, jāpielieto mūsdienīgas tehnoloģijas, kā embriju iegūšana un transplantācija.

  tabula

  1. Attēls. LB, HM un XP govju   skaita dinamika Latvijā kopš 1990.gada

   

  Tā nodrošinātu efektīvu vērtīgāko LB šķirnes dzīvnieku straujāku pavairošanu un novērstu kritisko situāciju populācijas apjoma un izsīkušo ģenētisko resursu ziņā.  Metode pamatojas uz iespēju izmantot ģenētiski augstvērtīgu govi par embriju donoru. Inducētas superovulācijas gadījumā govi mākslīgi apsēklojot, iegūst nevis vienu embriju un attiecīgi vienu pēcnācēju gadā, bet multiplās ovulācijas dēļ apsēklojums rezultējas ar vairākiem embrijiem, kurus pēc iegūšanas var pārnest uz ģenētiski mazvērtīgākiem sinhronizētiem recipientiem, vai dziļi sasaldēt un veidot embriju banku turpākām vajadzībām nākotnē. Atkarībā no pielietotajiem medikamentiem šādu procedūru var vai nu atkārtot, vai arī govi turpmāk apsēklo mākslīgi un reproducēt ierastajā veidā.

  Lai realizētu genofonda saglabāšanas programmu, sākotnējais darbs notiek ar datubāzes informācijas analizēšanu. Tiek izskatīti ganāmpulki, meklēti atbilstošie dzīvnieki, kas raksturojas ar šķirnei atbilstošu izcelšanos, produktivitāti, eksterjera, atražošanas un veselības rādītājiem. Atrastie potenciālie dzīvnieki ir jāizvērtē dabā, vai tie ir tipiski šķirnei, vai nav neatbilstoša ķermeņa attīstība, iegūtas traumas, jānovērtē vispārējais un reproduktīvās sistēmas veselības stāvoklis, kā arī jāpievērš uzmanība ēdināšanas, turēšanas un kopšanas kvaliātei. LB šķirnes govju atbilstību šķirnei nosaka citu šķirņu asins piejaukums un tā īpatsvars, kas tiek izteikts procentos. Piemēram, ja LB šķirnes govs satur  šādu šķirņu apvienojumu kā LB 34.38%, SV 25.00%, TP 15.62%, LZ 10.94%, HM 7.81%, AN 6.25%, teorētiski  nevar apgalvot, ka šāda govs ir vērtīga šķirnes pavairošanai, kaut arī  izslauktais piena  daudzums ir ievērojami liels. Šāds dzīvnieks ir  jāizvērtē dabā un tikai tad, ja atbilst šķirnei raksturīgām īpašībām, ir izmantojams šķirnes pavairošanai. Vairums gadījumos citu šķirņu klātbūtne izmaina nevēlamā virzienā Latvijas brūnās šķirnes tipiskās pazīmes, ja tās pasliktinās salīdzinot ar iepriekšējo  paaudžu rādītājiem. Šādām govīm ir zema ģenētiskā spēja nodot vēlamās īpašības saviem pēcnācējiem. Šādas govis nav izmantojamas pavairošanai. Tai pašā laikā ir govis, kuras ar dažādu citu šķirņu asins piejaukumu, spēj nodrošināt šķirnes tipiskās pazīmes un tās nodot nākamajām paaudzēm. Šādas govis ir ļoti vērtīgas šķirnes turpināšanai. Tāpēc ir jāveic ievērojams darbs Latvijas brūnās šķirnes govju populācijas izvērtēšanā un vērtīgo dzīvnieku atlasē.

   

  Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā ( ievietots 05.01.2018 )

  Seko mums

  Meklējiet mūs šeit  Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība


  Republikas laukums 2 Rīga, 

  LV-1010


  +371 67298723

  +371 29173811